Odborníci sa zamerali na problémy potravinárskej praxe. Seminár bol súčasťou EIT Food Awareness Day

napísal

Aktuálne otázky inovácií, zmien, problémov či úspechov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, obchodu, kontroly a bezpečnosti potravín ako aj súkromného sektora boli ústrednými témami odborného seminára Aktuálne otázky potravinárskej praxe, ktorý 17. septembra organizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) SPU v Nitre v rámci EIT Food Awareness Day.

Prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka FBP pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, predstavila v úvodnej prednáške slovenské aktivity EIT Food Hub zamerané na významné prepojenie vzdelávania, výskumu a praxe v oblasti potravinárstva. Program pokračoval vystúpeniami pozvaných hostí: Ing. Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie Potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vystúpil s prednáškou na tému Potravinári v centre pozornosti,  Ing. Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR priblížila aktuálne problémy v pekárenskom priemysle. O inováciách v potravinárskom a nápojovom priemysle informoval  Ing. Ján Durec, PhD., výkonný riaditeľ firmy McCarter a.s. S aktuálnymi informáciami z oblasti potravinárskej legislatívy zoznámila prítomných JUDr. Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Organizátori odborného seminára mysleli aj na čoraz viac aktuálnu problematiku trvaloudržateľného rozvoja a ekologického správania, ktorá sa stáva veľmi diskutovanou témou súčasnosti. Na budúcnosť riešenia odpadov v potravinárstve sa vo svojom vystúpení zameral Mgr. Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu. Odbornú časť podujatia uzatvoril RNDr. Jaroslav Žiak, PhD., manažér kvality spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., ktorý prezentoval systém samokontroly u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

Prínosom odborného seminára bol otvorený dialóg, počas ktorého si prednášajúci ako aj účastníci vymieňali názory, prezentovali svoje postoje a skúsenosti.  Záverečné slová patrili doc. Ing. Alici Bobkovej, PhD., prodekanke pre vzdelávanie FBP a Ing. Jozefovi Čaplovi, PhD., koordinátorovi praxe FBP, ktorí sa výrazne podieľali na príprave a priebehu odborného programu podujatia a svojimi otázkami a názormi prispeli k aktívnej diskusii.

Späť