Noví docenti si prevzali dekréty

napísal

Na zasadnutí vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 21. septembra,  odovzdala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekréty piatim novým docentom.

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt SPU v Nitre, bol udelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1. októbra 2020:

doc. Ing. Ľube Ďurišovej, PhD., z Katedry environmentalistiky a biológie FAPZ, vymenovanej v odbore fyziológia plodín a drevín . Habilitačnú prácu na tému Cytologické aspekty vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae Juss  obhájila pred Vedeckou radou Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov  SPU v Nitre 9. júla 2020;

doc. Ing. Cyrilovi Hrnčárovi, PhD., z Katedry špeciálneho chovateľstva FAPZ, vymenovanému v odbore špeciálna živočíšna produkcia.  Habilitačnú prácu na tému Dynamika zmien produkčných a reprodukčných vlastností autochtónneho plemena kúr oravka  obhájil pred Vedeckou radou Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre 1. júla 2020;

doc. Ing. Ivanovi Takáčovi, PhD., z Katedry európskych politík FEŠRR, vymenovanému v odbore ekonomiky a manažment podniku. Habilitačnú prácu na tému Nájom pôdy v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku  obhájil pred Vedeckou radou Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre 9. júla 2020;

doc. Ing. Rudolfovi Abrahámovi, PhD., z Katedry dopravy a manipulácie TF, vymenovanému v odbore mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby.  Habilitačnú prácu na tému  Výskum zefektívnenia silových interakcií medzi kolesovým hnacím ústrojenstvom a podložkou prostredníctvom špeciálnych hnacích kolies obhájil pred Vedeckou radou Technickej fakulty SPU v Nitre 14. júla 2020;

doc. Ing. Miroslavovi Macákovi, PhD., z Katedry strojov a výrobných biosystémov TF, vymenovanému v odbore mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby.  Habilitačnú prácu na tému Pohyb poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť rastlinnej výroby  obhájil pred Vedeckou radou Technickej fakulty SPU v Nitre 14. júla 2020.

Späť