Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti aj na SPU

napísal

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa  aj s rozvojovým projektom Rady študentov s názvom VŠ AZU – aktivita zvyšuje úspech predstavil aj študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Úvodná prezentácia projektu sa konala 30. septembra na pôde SPU za účasti riadiaceho tímu projektu, zástupcov spolupracujúcich firiem, akademických funkcionárov SPU, vysokoškolských učiteľov a študentov.

Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Vzdelávanie sumou 17 miliónov eur.  Prijímateľom podpory a koordinátorom je Ústav informácií a prognóz školstva, ktorý je  organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠVVaŠ SR. Projekt sa realizuje vo všetkých krajoch Slovenska, s výnimkou Bratislavského. Určený je pre všetky typy vysokých škôl a potrvá do októbra 2015. Jeho cieľom je zvýšiť uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce a zároveň prispôsobiť študijné programy reálnym potrebám praxe pred komplexnou akreditáciou v roku 2014. V rámci projektu sa s využitím dobrých skúseností vysokých škôl z celého Slovenska a expertov z praxe zdokonalí systém prepojenia vysokých škôl s praxou, budú spracované odporúčania na inováciu pre vysokoškolské vzdelávanie, navrhnuté systémové opatrenia a finančné modely.

Podľa prof. RNDr.  Zdenky Gálovej, CSc., prorektorky SPU  pre  vzdelávaciu činnosť a ECTS môžu získať študenti  SPU prax nielen v poľnohospodárstve, ale aj v rôznych technických smeroch, potravinárstve, vo verejnej správe alebo vo výrobných podnikoch. „Celkovo sme vytipovali 26 podnikov, s ktorými by sme mohli spolupracovať a kde by naši študenti mohli získať prax. V prípade, že sa osvedčia a ukážu, že sú šikovní, môžu takýmto spôsobom nájsť aj trvalé zamestnanie,“ povedala.  Odborný garant projektu Andrej Bederka pripomenul, že so žiadosťou o spoluprácu realizátori projektu oslovujú iba podniky, ktoré reálne uvažujú o zamestnaní absolventov vysokých škôl. „Aj študenti budú vyberaní na základe presne stanovených kritérií. Neznamená to teda, že každý, kto prejaví záujem o prax, túto možnosť aj dostane. Študenti sa  musia aktivizovať a ukázať možným zamestnávateľom, že pre nich môžu byť prínosom.“

V celoslovenskom meradle je národný projekt určený pre 3-tisíc študentov na krátkodobé exkurzie a pre 350 študentov na dlhodobé praxe. „Momentálne sme rozbehli kampaň na oslovovanie podnikov a študentov. Zámerom je, aby podniky dali ponuky pre praxe a aby sa študenti prihlásili k určitej téme,“ uviedol A. Bederka. Súčasťou národného projektu je vytvorenie výučbových základní priamo na vysokých školách, ktorých ambíciou bude priblížiť prostredie vysokých škôl podmienkam praxe.

Uvedený národný projekt sa študentom SPU predstavil aj s rozvojovým projektom Rady študentov s názvom VŠ AZU – aktivita zvyšuje úspech. Jeho cieľom je rovnako aktivizovať vysokoškolákov, aby sa už počas štúdia zoznamovali v maximálnej miere s požiadavkami praxe, zdokonaľovali sa vo svojom odbore a následne si ľahšie nachádzali pracovné miesta. „V oboch týchto projektoch vidíme perspektívu ako zvýšiť uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a ako skvalitniť a prispôsobiť študijné programy požiadavkám doby. Projekt Rady študentov je zameraný na zvýšenie aktivity vysokoškolákov v priebehu štúdia v rôznych smeroch. Projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti poukazuje zasa na veľký význam prepojenia vysokoškolského vzdelávania a spolupráce s podnikovou sférou,“ dodala prof. Dr. Ing. Elena Horská, prorektorka SPU pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou.

Bližšie informácie ku kampani študenti nájdu na: www.vysokoskolacidopraxe.sk

Späť