Memorandum o spolupráci so Zlatými Moravcami

napísal

Rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a primátor Zlatých Moraviec Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. , podpísali 29. apríla na pôde SPU dohodu  o spolupráci medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a mestom Zlaté Moravce.

Na podpise zmluvy sa zúčastnil aj Mgr. Mário Lénárt, prednosta MsÚ v Zlatých Moravciach, prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekanka FZKI a Ing. Juraj Kuba, PhD., riaditeľ BZ. Hlavnými partnermi mesta Zlaté Moravce za SPU bude Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Botanická záhrada.

Predmetom zmluvy je participácia študentov pod vedením pedagógov SPU na inovatívnych aktivitách smerujúcich k rozvoju mesta Zlaté Moravce. Pokiaľ ide o konkrétne oblasti budúcej spolupráce, bude zameraná najmä revitalizáciu zelene mestských parkov a centrálnej mestskej zóny, propagáciu cestovného ruchu a kultúry, sociálnu oblasť a zdravotníctvo, ekonomiku, školstvo a šport, dopravu a komunikácie, služby samosprávy, administratívu a bezpečnosť. Realizovať sa bude najmä formou projektov, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, spracovania SWOT analýzy, dotazníkových prieskumov a podobne.

Za SPU bude úlohy vyplývajúce  z memoranda organizačne zabezpečovať dekanka FZKI Ing. K. Halászová.

Späť