Indický veľvyslanec navštívil SPU

napísal

Veľvyslanec Indickej republiky na Slovensku Rajiva Misra 27. februára zavítal na SPU v Nitre. Cieľom návštevy bolo zintenzívnenie doterajšej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce, ale aj naštartovanie novej kooperácie.

Na pôde univerzity vzácneho hosťa privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Následne prebehlo stretnutie s predstaviteľmi všetkých fakúlt, ktorí po úvodnej prezentácii SPU pripravenej Kanceláriou zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov, predstavili zameranie, študijné programy, medzinárodné aktivity fakúlt, ako aj projekty a možnosti pedagogickej a vedeckovýskumnej spolupráce.

Po skončení oficiálnej časti programu nasledovala krátka diskusia. V ďalšej časti programu si indický ambasádor prezrel aulu SPU a v sprievode prof. Ing. Vladimíra Pačutu, CSc., prodekana FAPZ pre zahraničné vzťahy a prax, navštívil laboratórium na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Katedre genetiky a plemenárskej biológie a Katedre výživy zvierat, kde mu bolo predstavené špičkové prístrojové vybavenie.  

Veľvyslanec Rajiva Misra vyjadril záujem o intenzívnu spoluprácu a navrhol v blízkej budúcnosti vyšpecifikovať jej konkrétne oblasti a možnosti realizácie. 

Ako nás informoval o Indii,  je zaraďovaná medzi krajiny s najväčším potenciálom ekonomického rastu. Má 1,2 mld. obyvateľov, ktorí žijú v 28 zväzových štátoch a v šiestich centrálne spravovaných zväzových teritóriách. Krajina je v súčasnosti zdrojom tradičných surovín, ale v posledných rokoch aj zdrojom špičkových technológií a investícií.

„Napriek pokračujúcej industrializácii dominantným sektorom indického hospodárstva zostáva poľnohospodárstvo, ktoré zamestnáva 58 % pracovných síl. Podiel na tvorbe HDP síce pomaly klesá, ale stále predstavuje 14,5 %. Hlavným zdrojom rastu je dynamický rozvoj služieb, ktoré vytvárajú viac ako 55, 6 % HDP,“ povedal ambasádor. Dodal, že hlavnou úlohou pre vládu je zabezpečenie zavlažovania rozsiahlych plôch, skladovanie a úsporné zaobchádzanie s vodou. „Vláda rozpracováva rôzne programy podpory farmárov, ktoré zahrňujú i otázky poistenia proti výkyvom cien na trhu poľnohospodárskych výrobkov. Zvyšuje sa tiež výroba umelých hnojív či používanie mechanizácie, predovšetkým traktorov a ďalších strojov používaných pri zbere úrody.“

FOTOGALÉRIA

Späť