FEŠRR aj v novom funkčnom období povedie doc. Oľga Roháčiková

napísal

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa 17. decembra 2019 konali voľby kandidáta na dekana. V prvom kole tajných volieb bola jednomyseľne zvolená  doterajšia dekanka doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., ktorá fakultu povedie aj v nasledujúcom funkčnom období 2020 – 2024.

Dekanka vo svojom predvolebnom príhovore zhodnotila činnosť fakulty za uplynulé obdobie, zamerala sa aj na prerozdeľovanie rozpočtu, metodiky výpočtu dotácie, problémy súvisiace s klesajúcim počtom študentov a ďalšie témy.

Vyzdvihla tiež úsilie zamestnancov fakulty pri podávaní projektov v oblasti domáceho i európskeho výskumu a ocenila, že intenzívne hľadajú spôsoby medzifakultnej a medziuniverzitnej spolupráce.  „Pod odborným dohľadom Katedry regionálneho rozvoja sa podal projekt, na ktorom participujú aj iné fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, úspešná je naša spolupráca s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave či Mendelovou univerzitou v Brne,“ povedala doc. O. Roháčiková. Informovala o novom projekte v rámci programu Horizont 2020, na ktorom bude fakulta spolupracovať s univerzitou v španielskej Córdobe. Pripomenula aj dobrú spoluprácu s partnermi zo štátnej správy a samosprávy, s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Najvyšším kontrolným úradom, Nitrianskym samosprávnym krajom či profesijnými združeniami.

V ďalšej časti svojho vystúpenia načrtla dekanka FEŠRR plány vedenia fakulty v krátkodobom a strednodobom horizonte. Pripomenula, že zásadný vplyv na fungovanie vysokých škôl bude mať zákon o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a s ním súvisiaci vznik Slovenskej akreditačnej agentúry VŠ. „V zmysle zákona sa musíme viac zaoberať kvalitou poskytovaného vzdelávania a podporou vysokoškolských učiteľov. Vzdelávanie by malo byť vo väčšej miere orientované na študenta a na jeho rozvoj. Študijné programy by mali lepšie reflektovať potreby spoločnosti, lebo po novom budú vznikať aj na základe skúseností absolventov, potrieb študentov a očakávaní zamestnancov,“ povedala doc. O. Roháčiková.

 

Späť