FBP: Z konferencie so zameraním na potraviny a biotechnológie

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre organizovala 16. - 18. septembra pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR štrnástu medzinárodnú konferenciu FOOD/BIO/TECH.

Vedecké podujatie, ktoré organizačne pripravila prodekanka FBP pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prinieslo najnovšie poznatky z oblasti biotechnológií, biológie, technológie potravín, hygieny a bezpečnosti potravín, zdravia a rizikových faktorov, inovačných trendov v potravinárskom priemysle, ako aj z oblasti bioekonomiky a biohospodárstva.

„Napriek skutočnosti, že potravinársky sektor netvorí významnú časť hrubého národného produktu, je jedným z najcitlivejších a najdôležitejších prvkov pre spotrebiteľa z pohľadu zdravia obyvateľstva. Preto je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť téme kvalita a bezpečnosť potravín, nové technológie, procesy, inovácie a súčasné problémy v potravinárskom priemysle,“ uviedol vo svojom príhovore dekan FBP prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

K uvedeným témam významne prispeli zahraniční experti a pozvaní hostia - Ing. Karin Zimmermann z Wageningen University & Research, Holandsko, Hubertus Gay z Agro-food, Trade and Markets Division, Nemecko, OECD, prof. András Dinnyes z Univerzity sv. Štefana v Gödöllo, prof. István Komlósi z Univerzity v Debrecíne, Maďarsko, prof. Ángel Carbonell-Barrachina z Miquel Hernandez University of Elche, Španielsko, Dr. Armando Burgos-Hernández z University of Sonora, Mexiko, prof. Alexander V. Sirotkin z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Súčasťou programu bol workshop Úloha biohospodárstva v potravinovom reťazci – prepájanie zúčastnených strán. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia aktuálne prebiehajúcich projektov v rámci programu Horizont 2020 - BIOBRIDGES, BIOVOICES a POWER4BIO. Zároveň boli predstavené aj hlavné ciele uvedených projektov. Kľúčovou časťou workshopu bola diskusia venovaná špecifikám biohospodárstva v stredoeurópskom regióne rozdelená do troch tematických častí: Od suroviny k priemyslu, Od priemyslu k trhu a Z trhu k spotrebiteľovi. V rámci rozsiahlej diskusie všetci partneri poukázali na špecifické problémy a obmedzenia, ktoré zatiaľ bránia širšiemu rozvoju princípov biohospodárstva v regióne. Tiež bola zvýraznená potreba užšieho prepojenia univerzít, výskumu a praxe.

Ďalšou časťou programu boli trojminútové prezentácie elektronických posterov. Najlepšie postery boli ocenené cenou dekana FBP za vedeckosť, praktický prínos a grafický dizajn. Cenu dekana získali aj mladí vedci, ktorí vystúpili s krátkymi prezentáciami.

Abstrakty sú publikované v Knihe abstraktov, vybrané príspevky budú publikované vo vedeckom časopise The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences.

Fotogaléria

 

Späť