Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja úspešná v projektovej činnosti

napísal

Rok 2020 môže Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre považovať za jeden z najúspešnejších v rámci svojej projektovej činnosti. Fakulta zúročila skúsenosti z oblasti zahraničnej spolupráce a realizácie projektov a vytvorila medzinárodné konzorciá, ktoré pripravili viaceré zaujímavé projektové zámery. Aj vďaka práci pedagógov z katedier a zamestnancov Centra medzinárodných programov FEŠRR bolo v roku 2020 schválených viacero úspešných medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov.

Prvým je úspešný projekt v rámci programu HORIZONT 2020. Ide o projekt Inclusive health and wellbeing in small and medium sized cities - IN-HABIT, ktorý koordinuje Univerzita v Córdobe. V projekte spolupracuje 21 inštitúcií zo Španielska, Talianska, Litvy, Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Kolumbie a Slovenska. Projekt bude inovatívnymi prístupmi riešiť problémy znevýhodnených občanov a prispeje tým k podpore zdravia, pohody a zdravého životného štýlu v mestách. Projekt sa realizuje v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Lokálnou koordinátorkou projektu je Ing. Katarína Melichová, PhD., z Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka.

Zamestnanci FEŠRR majú veľkú zásluhu aj na získaní celouniverzitného projektu INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST realizovaného v rámci programu Európskych univerzít. Partnermi sú univerzity z Bulharska, Grécka, Fínska a Holandska. Projekt otvára pre našu univerzitu nové možnosti v oblasti internacionalizácie vedy a zároveň ponúkne študentom príležitosť študovať v niektorom zo spoločných študijných programov a získať „joint-degree“. Koordinátorom projektu je prof.  Pavol Schwarcz z Katedry európskych politík.

Ďalším úspešným projektom je projekt Slovak Youth and their Future in the Light of the Common Agricultural Policy – SKYCAP, riešený v rámci Tendra Európskej komisie IMCAP. Projekt reaguje na aktuálne výzvy poľnohospodárstva, ktorými sú zvýšenie domácej produkcie, zvýšenie zamestnanosti v poľnohospodárstve či zatraktívnenie vidieckych oblastí pre mladých ľudí. Tieto výzvy, ktoré sú poľnohospodárom a odborníkom dobre známe, sú však bežným spotrebiteľom a laickej verejnosti skryté. Preto hlavným cieľom projektu je vyplniť túto informačnú medzeru prostredníctvom informačných workshopov pre základné a stredné školy. Projekt sa realizuje v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Koordinátorom projektu je prof. Pavol Schwarcz z Katedry európskych politík.

V rámci Jean Monnet aktivít bola FEŠRR úspešná v dvoch projektoch. Zámerom prvého - Quality Soil as a Pathway to Healthy Food in the EU (FOODIE), je podnietiť diskusiu o udržateľnosti kvality pôdy v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou. Projekt sa realizuje v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Fakulty spoločne plánujú zorganizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá prispeje k šíreniu povedomia o potrebe udržateľného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti v krajinách EÚ. Koordinátorkou projektu je prof. Anna Bandlerová z Katedry práva. Druhým projektom v rámci tejto grantovej schémy je projekt EU Law on Sustainable and Climate-Resilient Agriculture after the European Green Deal – SUSTAIN, ktorý koordinuje Sant’Anna School of Advanced Studies, v Pise v Taliansku. Zameraný je na šírenie poznatkov o právnych predpisoch týkajúcich sa udržateľného poľnohospodárstva prostredníctvom viacerých typov vzdelávacích aktivít a podujatí. Do projektu sú zapojení významní odborníci z Grécka, Veľkej Británie a Cypru. Za FEŠRR je to prof. Anna Bandlerová a doc. Lucia Palšová.

FEŠRR sa podarilo získať aj projekt z výzvy Strategické partnerstvá - Sociability Through Urban Design Innovation, STUD.IO - koordinovaný Unione degli Assessorati z Talianska. V projekte budú spolupracovať univerzity s tretím sektorom z Talianska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Jeho cieľom je poskytnúť študentom vysokých škôl, ako aj zamestnancom verejného a súkromného sektora, nové vedomosti, zručnosti a inovatívne prístupy k mestskému a územnému plánovaniu. Lokálnou koordinátorkou projektu je doc. Lucia Palšová z Katedry práva.

Dosiahnuté výsledky z projektov by mali významne prispieť k zvýšeniu kvality výskumu a vzdelávania na FEŠRR.

Späť