Fakulta ekonomiky a manažmentu oslávila 60. výročie svojho vzniku

napísal

Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 1. októbra v aule univerzity uskutočnilo slávnostné zhromaždenie. Zúčastnilo sa na ňom aj vedenie univerzity, predstavitelia a zástupcovia partnerských domácich a zahraničných univerzít a inštitúcií z praxe.

Vo svojom príhovore dekanka FEM prof. Elena Horská priblížila históriu vzniku fakulty, jej poslanie, úspechy a priority. Ako uviedla, šesťdesiatročná história akademickej pôsobnosti FEM sa začala 1. septembra 1959, keď vtedajšia Prevádzkovo-ekonomická fakulta začala vychovávať prvých poľnohospodárskych inžinierov - prevádzkových ekonómov. V roku 1997, po zmene názvu univerzity, prijala fakulta súčasný názov. Doteraz FEM vychovala 22 894 absolventov, v súčasnosti na nej študuje 1780 študentov. Patrí medzi tri najlepšie ekonomické fakulty na Slovensku spomedzi štrnástich fakúlt ekonomického zamerania, pôsobiacich u nás. Ako zdôraznila dekanka, prioritou FEM je aktívne prepájať vzdelávanie s praxou a ponúkať na trh práce vysoko kvalifikovaných odborníkov. „Vo všetkých sférach našej činnosti musíme zodpovedne pristupovať k napĺňaniu kvality. Súčasným termínom je kvalita, inovácie, udržateľnosť, motivačné prostredie, pridaná hodnota, spolupráca.“

Rektorka SPU doc. Klaudia Halászová v pozdravnom príhovore poďakovala všetkým tým, ktorí fakultu založili, utvárali a doviedli ju k súčasnému postaveniu. Úspešný rozvoj fakulty však nie je samozrejmosťou, preto ambíciou je pre FEM  inštitucionálne zakreditovať nosný odbor ekonómia a manažment. „Pilierové témy jadra znalostí študijného odboru reflektujú aktuálne trendy v jednotlivých oblastiach odboru, požiadavky hospodárskej praxe, poznatky o spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti, ekologickom konaní a podporujú rozvoj kritického a podnikateľského myslenia. Zároveň je dôležité v čoraz väčšej miere venovať pozornosť rozvoju praktických skúseností. Našou snahou musí byť predstaviť absolventovi vývoj, obsah a dopady lokálnych a globálnych ekonomických procesov vo viacerých kontextoch, od formovania národnej identity, cez ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť krajiny či podniku, až po životné štýly, spotrebiteľské vnímanie a celkovú kvalitu života,“ povedala K. Halászová. Fakulte popriala, aby ďalšie obdobie jej rozvoja bolo podobne úspešné, aby sa tešila záujmu uchádzačov o štúdium, spokojnosti študentov a zamestnancov, rešpektu kolegov a mala absolventov, ktorí na svoje štúdium spomínajú s hrdosťou.

V ďalšej časti slávnostného programu vystúpili s pozdravným príhovorom hostia – zástupkyňa Ministerstva školstva VVaŠ, zástupcovia partnerských inštitúcií a praxe.

Súčasťou slávnostného programu bolo aj odovzdávanie ocenení za spoluprácu – Ďakovného listu FEM - emeritným dekanom FEM, fakultám SPU, partnerským zahraničným inštitúciám  a inštitúciám z praxe. Dekanka FEM udelila aj Pamätné imatrikulačné listy prvým absolventom fakulty. Ako uviedla, do prvého ročníka ich nastúpilo 300, diplom si z nich prebralo 162. Na slávnosti sa zúčastnilo 23 prvých poslucháčov.        

 Keďže jubileá majú svoje právo na čas, spomínanie i zamyslenie, z dielne FEM vzniklo k 60. výročiu aj dielo - Pamätnica formou elektronickej kroniky, ktorá je v tejto forme všeobecne dostupná.

Späť