Druhé zasadnutie na SPU v rámci národného projektu

napísal

SPU v Nitre sa prostredníctvom svojich študentov a pedagógov aktívne zapojila do riešenia národného projektu (NP) - Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, predloženého v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, kód výzvy OPV/K/NP/2013-5.

Prvé informačné stretnutie Expertnej skupiny pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry uvedeného NP sa konalo na pôde SPU koncom júna, druhé 20. augusta. 

 Jedným z cieľov augustového stretnutia bolo pripomienkovanie a spracovanie „dobrej praxe“ (best practice) a súvisiaceho dotazníka pre vysoké školy. Účastníkov stretnutia  privítala prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS.

Odborný garant aktivity 1.1.1 doc. Ing. Jozef Polák, CSc., informoval o priebehu zberu údajov k identifikácií siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou, ktorá bude prebiehať vo viacerých etapách.

Hlavným bodom programu bola identifikácia a vytvorenie siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry, ako aj príprava zoznamu kandidátov VŠ a podnikov na vzdelávanie v podmienkach praxe od 10/2013. V prvom vznikla diskusia o tom, či na Slovensku existuje relevantný zdroj, ktorý by  mapoval situáciu prepojenia VŠ  s podnikovou sférou, resp., či existuje nejaká sieť spolupráce VŠ s firmami. Diskusia vyústila do otázky, či existuje štatistika zamestnanosti absolventov VŠ  škôl na Slovensku. K téme sa vyjadril aj zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Jozef Jurkovič, ktorý potvrdil, že oficiálna analýza neexistuje, uplatnenie absolventov sleduje iba ÚIPŠ a čiastočne NKÚ. Prítomní experti sa zhodli, že vznik takejto siete spolupráce, ako aj sledovania umiestňovania študentov, je veľmi potrebný a bude prospešný.

V ďalšom bode odborný garant pre vytváranie siete spolupráce medzi VŠ a podnikmi Ing. Andrej Bederka predstavil návrh transparentného  procesu tvorby a výberu Zoznamu kandidátov siete spolupráce VŠ a podnikovej sféry pre prvú fázu vzdelávania od októbra 2013. Zástupcovia VŠ navrhli vytvoriť zoznamov vybraných študentov s cieľom spolupracovať s podnikovou sférou. Zástupcovia podnikovej sféry uvítali aj možnosť osobného pohovoru so študentmi, ktorých si vyberú z ponúknutého zoznamu.

Koncom septembra a začiatkom októbra budú prvé stretnutia na jednotlivých spolupracujúcich VŠ, kde bude študentom predstavený projekt a možnosť zapojiť sa do neho. Každá škola tak vytvorí zoznam študentov zaujímajúcich sa o prax v ponúknutých podnikoch.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2013/zasadnutie narodneho projektu/EU-ESF-VERTICAL-COLOR.jpg

tl_files/download/Pictures/Novinky 2013/zasadnutie narodneho projektu/uips_logo.png

Späť