DNA Day & Prezentačný deň Výskumného centra AgroBioTech

napísal

V kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 25. apríla konalo vedecké podujatie DNA Day & Prezentačný deň VC ABT.

Jeho cieľom bola propagácia významu kľúčových objavov v odbore genetika a oboznámenie sa s významnými molekulárno-genetickými analýzami. Súčasťou programu bola prezentácia vedeckej práce vybraných laboratórií vedeckého centra.

Podujatie otvorila riaditeľka VC ABT Ing. Lucia Gabríny, PhD. Ako povedala, termín konania nebol vybraný náhodne. „Práve pred šesťdesiatimi šiestimi rokmi - 25. apríla 1953, oznámili objav štruktúry DNA - deoxyribonukleovej kyseliny, ktorá je nositeľom dedičných vlastností všetkých živých organizmov.  Objavenie štruktúry DNA bolo  vstupom do novej dimenzie ľudstva. Naším cieľom je zvýšiť záujem o problematiku skúmania DNA,“ povedala riaditeľka.

Následne sa v dvoch sekciách konali prezentácie odborných zamestnancov VC ABT, ako aj kolegov z UKF a SAV.

Prvú sekciu s názvom DNA Day  otvoril doc. František Strejček z UKF, ktorý priblížil nukleologenézu včasných embrií, in vivo verzus in vitro produkciu embryí ošípaných a hovädzieho dobytka, ako aj perspektívy výskumu na nových prístrojoch.    

S témou Alergomika v službách moderného človeka vystúpila Ing. Lucia Zamiešková, doktorandka na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU. Predstavila výskum, v rámci ktorého sa zameriavajú na menej známe alergény z ovocia a zeleniny, napríklad alergén identifikovaný v jablkách Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 či v broskyniach Pru p3. O alergény sa zaujímajú z genetického, molekulárneho hľadiska. Zároveň predstavila metódy, ktoré používajú vo výskume genomickej vedy – sekvenovanie, PCR metódu a transkriptomickú analýzu. Tiež informovala, že plánujú zaviesť aj metódu mikročipov, ktorou odborníci zisťujú úroveň expresie nejakého génu. 

Vedecká pracovníčka Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Ing. Veronika Lancíková, PhD., prezentovala výsledky výskumu láskavca (Amaranthus). Priblížila výsledky relatívnej kvantifikácie génovej expresie láskavca a analýzy škrobových génov. Ako uviedla, zaujímajú sa hlavne o nutričnú kvalitu semien láskavca.

Vedecké bádanie v Laboratóriu genetických analýz VC ABT SPU priblížila RNDr. Veronika Fialková, PhD., a Mgr. Jana Bilčíková, ktoré informovali najmä o technike Micro Energy skener, umožňujúcej transkriptomické analýzy, čiže expresiu mnohých génov naraz. Túto techniku možno využiť na rastlinných vzorkách, ako aj na živočíšnych tkanivách.  

Druhá sekcia prezentačného dňa bola zameraná na predstavenie základných laboratórnych techník vo VC ABT až po aplikovaný výskum.  

Za Laboratórium mikroskopických analýz vystúpila Dr. Ing. Miroslava Požgajová a RNDr. Hana Ďúranová, PhD. M. Požgajová predstavila fluorescenčnú mikroskopiu, výskum regulácie bunkového cyklu na modelovom organizme na kvasinke Schizosaccharomyces pombe. Odborníčka pomocou fluorescenčného mikroskopu sleduje rozdeľovanie chromozómov do novovzniknutých dcérskych buniek. Výskum je zameraný na to, ako ovplyvňujú kontaminanty životného prostredia delenie buniek a distribúciu genetického materiálu do novovznikajúcich buniek. H. Ďúranová predstavila transmisný elektrónový mikroskop, prípravu vzoriek z uvedených kvasiniek, ktorá je zameraná na ultraštrukturálne štúdie, kde možno sledovať vplyv ťažkých kovov v nadväznosti na využitie fluorescenčného mikroskopu, vplyv na ultraštruktúru buniek jednotlivých orgánov v kvasinkách.   

V záverečnej prezentácii Ing. Michala Miškeje PhD., bolo predstavené zariadenie optický emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou, ktoré je schopné analyzovať 76  chemických prvkov vo vzorke živočíšneho, rastlinného či neživého (napr. hornina) charakteru. Odborník prezentoval výstupy z uvedeného spektrometra v jednotlivých typoch matríc, najmä v divine, v tkanivách z rýb, v hubách, včelích produktoch, kde skúmali prítomnosť mikroelementov, makroelementov prípadne esenciálnych prvkov.

 

 

 

Späť