Deloitte College na FEM: Praktické aspekty auditu a riadenia rizík

napísal

Dlhodobá spolupráca FEM SPU v Nitre so spoločnosťou Deloitte sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je pravidelné uskutočňovanie vzdelávacieho workshopu Deloitte College.

V zimnom semestri sa 6. – 7. novembra pokračovalo toto úspešné podujatie. Zúčastnilo sa na ňom  18 študentov, ktorých vyberajú pedagógovia a po úspešnom zaregistrovaní v spoločnosti Deloitte a vyplnení vstupného testu sú pozvaní na workshop. Cieľom workshopu bolo na praktických príkladoch simulovať prácu v tejto spoločnosti a nahliadnuť do sveta financií prostredníctvom úloh zo života. Ako nás informoval doc. Ing. Radovan Savov, PhD., prodekan FEM pre strategický rozvoj a spoluprácu s praxou, zástupcovia spoločnosti Deloitte sa tak študentom snažia predstaviť ich možnú kariéru v Deloitte, keďže sú im poskytnuté aj overené rady HR odborníkov z praxe.

„Po úvodnom predstavení spoločnosti Deloitte z hľadiska jej podnikateľských aktivít a firemnej kultúry nasledovali praktické úlohy zamerané na audit a riadenie rizík. Študenti rozdelení do troch skupín riešili vybrané úlohy, s ktorými sa bežne musia vysporiadať zamestnanci spoločnosti v ich každodennej práci. Praktické úlohy boli zamerané na efektívnu prácu v tíme, využitie analytických nástrojov v audite a nastavenie interných kontrol klienta s cieľom priniesť auditnému klientovi väčšiu pridanú hodnotu. Išlo aj vysvetlenie problematiky z riadenia rizík a následný popis a rozbor rozličných rizikových situácií, s ktorými sa stretávajú klienti spoločnosti Deloitte. Odborníci z tejto spoločnosti poukázali na to, aké dôležité je vedieť identifikovať riziko a následne ho efektívne riadiť. Podrobne identifikovali aj požiadavky na manažéra riadenia rizík a poskytli aj pohľad žiadateľa, riadiaceho orgánu a kontrolóra na riadenie rizík projektov financovaných Európskou úniou“ priblížil workshop prodekan FEM.  Po skončení riešenia úloh nasledovalo vyhodnotenie, ktorého súčasťou bolo aj ocenenie najlepšieho tímu študentov. „Celý workshop sa niesol v príjemnej atmosfére a priniesol študentom mnoho zaujímavých myšlienok a praktických pohľadov, ktoré môžu využiť v praxi a zvýšiť si tak šance na úspech v pracovnom svete. Viacerí študenti vyjadrili, že takéto stretnutia majú veľký význam pre ich ďalší odborný rast a konštatovali, že by si radi takúto prácu vyskúšali aj v reálnych podmienkach spoločnosti Deloitte. Pozitívne pre FEM vyznieva aj hodnotenie študentov zo strany predstaviteľov spoločnosti Deloitte. Tí vyjadrili veľkú spokojnosť s pripravenosťou, odbornou, jazykovou a osobnostnou vyspelosťou študentov FEM, ktorí sa podujatia zúčastnili,“ uzavrel doc. R. Savov.

 

Späť