Dekréty pre nových docentov

napísal

Na pôde Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 29. apríla uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo  odovzdanie dekrétov deviatim novým docentom.

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt SPU bol priznaný vedecko-pedagogický titul docent nasledovným odborníkom: doc. RNDr. Monike Božikovej, PhD., z Katedry fyziky TF, (habilitovala sa v odbore: 5.2.46  Poľnohospodárska a lesnícka technika), doc. Ing. Branislavovi Gálikovi, PhD., z Katedry výživy zvierat FAPZ,

(6.1.12 Výživa), doc. Dr. inž. Józefovi Gorzelanymu z Rzesovskej univerzity v Poľsku, (5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika), doc. Dr. inž. Mariuszovi Ligarskimu zo

Slezskej technickej univerzity v Zabrze, Poľsko, (5.2.57 Kvalita produkcie), doc. Ing. Radoslavovi Majdanovi, PhD., z Katedry dopravy a manipulácie TF, (5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika), doc. Ing. Ľubošovi Vozárovi, PhD., z Katedry trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ, (6.1.7 Špeciálna rastlinná produkcia), doc. RNDr. Vlaste Vozárovej, PhD., z Katedry fyziky TF, (5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika), doc. Ing. Jozefovi Žarnovskému, PhD., z Katedry kvality a strojárenských technológií TF, (5.2.57 Kvalita produkcie), doc. Ing. Miroslavovi Žitňákovi, PhD., z Katedry stavieb TF, (5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika).  

Novým docentkám a docentom úprimne zablahoželal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a poprial im mnoho ďalších tvorivých úspechov.

Za nových docentov sa poďakovala doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. Zdôraznila, že veľký podiel na ich úspechu má SPU, fakulty a pracovné tímy, ktoré ich podporili a vytvorili im vhodné podmienky pre ďalší profesionálny rast. „Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a budeme sa snažiť, aby sme čo najlepšie obstáli v náročných úlohách, ktoré nás v budúcnosti čakajú,“ povedala.    

Späť