Čo ponúkol deň techniky na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku?

napísal

V areáli Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch sa 3. októbra konal druhý ročník Univerzitného dňa techniky. Na podujatí, ktoré bolo určené najmä stredoškolákom a študentom SPU, prezentovalo svoju techniku šesť špičkových firiem, predajcov poľnohospodárskej techniky. Súčasťou bola prezentácia fakúlt SPU v Nitre. 

Účastníkov privítal konateľ VPP Ing. Ján Lajda. Ako povedal, Univerzitný deň techniky sa už stáva dobrou tradíciou a mal by podporiť nielen teoretickú, ale aj praktickú výučbu.

Podujatie otvoril dekan Technickej fakulty prof. Roman Gálik. Technická fakulta SPU ako jediná poľnohospodárska technická fakulta na Slovensku ponúka inžinierske študijné programy zamerané na  problematiku poľnohospodárskej techniky. „Na niektorých stredných školách vznikol nový profesijne orientovaný študijný program agromechatronik. Naša Technická fakulta reagovala na túto skutočnosť a pre najlepších absolventov tohto programu ponúkame vysokoškolské štúdium v ŠP agromechatronik,“ informoval. Zároveň vyzval študentov, aby na podujatí načerpali čo najviac nových informácií, ktoré môžu využiť vo svojom štúdiu či v ďalšom profesionálnom živote.

Na podujatí intenzívne participovali tri fakulty SPU. Technická fakulta prezentovala fragment špičkovej problematiky, ktorú jej jednotlivé katedry riešia. Študenti mohli uvidieť aplikácie pre presné poľnohospodárstvo, variabilnú aplikáciu dusíka - problematiku im podrobne vysvetlila doc. Jana Galambošová. S manažmentom zavlažovania ich oboznámil doc. Ján Jobbágy, prezentované boli aj robotické zariadenia - predchodcovia robotiky, ktorá vstupuje do poľnohospodárskej poľnej výroby.  Fakultu záhradníctva  a krajinného inžinierstva reprezentoval Ing. Jozef Halva, ktorý záujemcov oboznámil s otázkami diaľkového prieskumu Zeme a fotogrametrie pre poľnohospodárov s využitím dronov a bezpilotných lietadiel. Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja zastupoval prof. Ján Gaduš, ktorý sprostredkoval informácie o bioplynovej stanici nachádzajúcej sa v objekte podniku. 

Univerzitný deň techniky každoročne navštevujú aj študenti Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Ako nás informovala učiteľka odborných predmetov Ing. Dagmar Vašová, je to jedna z troch škôl, kde sa začal vyučovať študijný odbor agromechatronik. Pri jeho tvorbe úzko spolupracovali s Technickou fakultou SPU. „Zúčastnili sme sa aj na nultom a prvom ročníku dňa techniky a naši študenti sa vždy naučili niečo nové. Na dnešnom podujatí je 45 našich študentov, ktorí majú záujem o poľnohospodársku techniku počítačovo riadenú. Veľmi nás teší, že Technická fakulta otvára študijný program agromechatronik a naši úspešní absolventi majú perspektívu pokračovať v tomto programe aj na SPU v Nitre,“ povedala D. Vašová.

Bonusom podujatia boli aj pracovné ponuky zúčastnených firiem šikovným absolventom Technickej fakulty.

„Všeobecne sa hovorí, že v poľnohospodárstve ubúda pracovných síl. Na jednej strane je tu technika, ktorá pracovné sily nahrádza, ale na druhej strane vznikajú a budú vznikať nové pracovné pozície. Začína sa to nazývať odborom indoor agrotechnik, indoor mechatronik. Takíto odborníci budú vyhodnocovať obrovské množstvo dát, ktoré dnes sprostredkúva moderná technika cez satelity a podobne. A tejto činnosti  niekto musí rozumieť. Ste to práve vy, ktorí máte blízko k elektronike. Takže pre vás sú tieto pozície určené. Dôležité je len zorientovať sa v ponukách,“ priblížil študentom s technickým vzdelaním ich perspektívy uplatnenia prof. Vladimír Rataj. 

Späť