Chlieb náš každodenný a jeho význam vo výžive ľudí

napísal

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa 20. novembra pod Aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil druhý ročník podujatia Chlieb náš každodenný, ktorý organizovala Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Aktivitu prostredníctvom projektov na športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU v Nitre podporila aj rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. Na otvorení sa zúčastnili prorektori SPU prof. Milan Šimko a Ing. Ivan Takáč, PhD., ako aj dekan FBP prof. Norbert Lukáč.  

Cieľom organizátorov bolo upozorniť na význam chleba a pekárskych produktov vo výžive človeka a možnosti jeho využitia v praxi. Na akcii boli prezentované pekárske výrobky pripravené na Katedre technológie a kvality rastlinných produktov FBP, rôzne druhy chleba z domácej produkcie našich študentov a zamestnancov a tiež sponzorské výrobky značky Penam, Pekárne Sekule a  Sztiszkala B&N. Návštevníci tak mali možnosť vidieť a ochutnať tradičné, bezlepkové a kváskové produkty, tiež rôzne obmeny chlebových tort a chuťoviek, ktoré predstavovali ukážky rozmanitého využitia týchto výrobkov. Na ich príprave sa aktívne podieľali študenti študijného programu potraviny a technológie v gastronómii, technológia potravín (FBP) a výživa ľudí (FAPZ). 

Záujemcovia sa mohli dozvedieť množstvo faktov o historickom vývoji chleba, o najnovších trendoch jeho výroby, nutričnom zložení či spotrebe. Obohatením akcie bola aj nápaditá ukážka cesty chleba od prvovýroby až po finálny produkt a prezentácia zameraná na predaj, balenie a hygienu pekárskych produktov s názornými ukážkami následkov dlhodobejšieho nesprávneho skladovania takýchto výrobkov.

Súčasne s výstavou prebiehala realizácia študentského projektu „Propagácia zdravého životného štýlu medzi vysokoškolákmi (prevencia nadhmotnosti a obezity v mladom veku)“ pod záštitou Katedry výživy ľudí FAPZ. Študenti študijného programu výživa ľudí vykonávali antropometrické merania a základné skríningové biochemické vyšetrenia a poskytovali konzultácie a poradenstvo. Na podujatí sa zúčastnili aj študenti zo Strednej odbornej školy potravinárskej a Strednej priemyselnej školy potravinárskej v Nitre.

Späť