Čestný doktorát pre prof. Włodzimierza Sadyho a prof. Ivana Krefta

napísal

Na SPU v Nitre sa 15. júna konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v  Nitre, rozšírené o vedecké rady fakúlt, ktoré sa konalo pri príležitosti udelenia titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným osobnostiam pedagogického a vedeckého života. Na návrh Vedeckej rady SPU bol udelený čestný titul prof. dr. hab. inż. Włodzimierzovi Sadymu, rektorovi Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, Poľsko. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre si čestným doktorátom uctila akademika prof. Dr. M.Sc. Ivana Krefta, Ph.D., z Ústavu výživy v Ľubľane, Slovinsko.

Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila v aule SPU a zúčastnili sa na nej významné osobnosti akademického, spoločenského a kultúrneho života, medzi nimi Bernarda Gradišnik, veľvyslankyňa Slovinskej republiky v SR a štátna tajomníčka MŠVVaŠ Oľga Nachtmannová.

Prof. Włodzimierzovi Sadymu bol titul udelený za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti. Hlavné vedecké záujmy prof. W. Sadyho zahŕňajú problematiku pestovania plodín, hnojenia a minerálnej výživy rastlín vrátane obohatenia obsahu stopových prvkov a zníženia kontaminácie úrody dusičnanmi a ťažkými kovmi, ako aj produkcie zeleniny s vysokou nutričnou a biologickou hodnotou. Jeho vedecké výstupy zahŕňajú viac ako 380 publikácií. Bol manažérom hlavného výskumu 32 výskumných projektov. Je nositeľom početných akademických, rezortných a štátnych vyznamenaní. Významný je prínos prof. W. Sadyho pre rozvoj akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce medzi SPU v Nitre a PU v Krakove. V súlade s prioritami v európskom vysokoškolskom vzdelávaní a výskume podporuje zapojenie fakúlt a jednotlivých pracovísk do projektovej aj publikačnej činnosti v spolupráci s kolegami a pracoviskami SPU v Nitre. Vďaka pretrvávajúcim intenzívnym akademickým mobilitám medzi oboma inštitúciami možno konštatovať, že PU v Krakove patrí k našich stabilným a dlhodobým partnerom.

Prof. Ivana Krefta navrhla na ocenenie FBP za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity a osobný prínos k  realizácii vedeckej spolupráce. Je uznávaným odborníkom v oblasti genetiky a fyziológie rastlín, výskumu tkanivových kultúr. Je autorom prvej slovinskej vysokoškolskej učebnice genetiky, priekopníkom elektroforetických analýz pre výskum genetického polymorfizmu. Jeho vedecký prínos spočíva v prehĺbení základného poznania v odbore genetických a fyziologických aspektov zvyšovania potravinárskej kvality plodín (pohánka, jačmeň, pšenica, kukurica, tekvica,...). Podieľal sa na vývoji a zlepšovaní metód výskumu distribúcie sekundárnych metabolitov, mikroprvkov, bielkovín, škrobu, vlákniny, ako aj ultraštrukturálnej charakteristiky semien. Ako vedúci vedeckých tímov objavil epigenetické vplyvy proteínov obsahujúcich selén v procesoch bunkového dýchania hrachu a pohánky. Je priekopníkom, propagátorom a popularizátorom pestovania pohánky a jej využitia vo výžive ľudí. S SPU spolupracuje už dlhodobo, ako zahraničný expert sa spolupodieľal aj na budovaní Výskumného centra AgroBioTech.

Prof. W. Sady sa vo svojom príhovore zameral na vyzdvihnutie vzájomnej plodnej spolupráce vzdelávacieho či vedeckého charakteru medzi odborníkmi oboch univerzít, oblasti a okruhy zamerania spoločného výskumu, ako aj kreovanie medzinárodných študijných programov, organizáciu odborných podujatí, realizáciu mobilít, študentských aktivít a pod.

Prof. I. Kreft  vo svojom príhovore akcentoval najmä vedeckovýskumnú spoluprácu, okrem iného aj spoločne riešený bilaterálny projekt na SPU a Univerzite  v Ľubľane, v rámci ktorého sa odborníci zamerali na problematiku výskumu pseudocereálií vhodých  pre prípravu potravín s preukázateľným pozitívnym účinkom na ľudské zdravie, vhodnosť takýchto potravín aj vo výžive ľudí s potravinovou intoleranciou, znovuobjavenie pohánky a jej zaradenie do jedálnička dnešnej populácie a potravinové využitie jej výnimočných vlastností.     

SPU v Nitre udelila spolu už 39 čestných titulov doctor honoris causa, prvým oceneným bol v roku 1995 generálny riaditeľ Svetovej organizácie pre poľnohospodárstvo a výživu Dr. Jacques Diouf.       

Z monitorovania médií: http://nitra.dnes24.sk/dve-medzinarodne-uznavane-osobnosti-si-prevzali-cestne-doktoraty-na-spu-v-nitre-272778

Roľnícke noviny: 25/2017, streda 21. júna, str. 3 Čestné doktoráty do Poľska a Slovinska 

Späť