Čestný doktorát pre prof. G. Van Huylenbroecka a prof. W. Heijmana

napísal

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 19. októbra konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, rozšírené o vedecké rady Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, pri príležitosti  udelenia čestného titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam -  prof. dr. ir. Guidovi Van Huylenbroeckovi z  Ghent University v Belgicku za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti, a prof. Dr. Wilhelmusovi Johannesovi Maria Heijmanovi z Wageningen University v Holandsku za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity a osobný prínos k  realizácii vedeckej spolupráce.

Slávnostná promócia sa uskutočnila v priestoroch auly SPU za účasti vzácnych hostí, medzi ktorými bol veľvyslanec Holandského kráľovstva v  Slovenskej republike Richard Van Rijssen, predstavitelia a zástupcovia domácich a zahraničných partnerských univerzít, medzi nimi rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prorektorka pre vedu a výskum Českej zemědělskej univerzity v Prahe prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., prorektor pre pedagogiku Mendelovej univerzity v Brne doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektorka pre rozvoj školy Technickej univerzity vo Zvolene prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., a i. Prítomní boli aj členovia Vedeckej rady SPU  v Nitre a Vedeckej rady FEŠRR a FEM, čestní doktori SPU, členovia akademických senátov, rodinní príslušníci ocenených, zamestnanci a študenti SPU. 

Kandidátov predstavil rektor SPU prof. Peter Bielik. Slávnostné laudácio na  prof. Dr. Wilhelmusa Johannesa Maria Heijmana predniesla dekanka FEM  prof.  Dr. Ing. Elena Horská,  na prof. dr. ir. Guida Van Huylenbroecka dekanka FEŠRR doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. Obe vyzdvihli predovšetkým vedeckovýskumnú činnosť  nominantov a ich dlhoročnú plodnú spoluprácu s fakultou.

Prof. Dr. Wilhelmus Johannes Maria Heijman pôsobí ako profesor makroekonomiky a regionálnej ekonomiky Wageningenskej univerzity v Holandsku. Je odborníkom v oblasti makroekonomiky a regionálnej ekonomiky, členom viacerých redakčných rád vedeckých časopisov a šéfredaktorom vedeckého časopisu Apstract. Bol zakladajúcim a aktívnym členom výkonného výboru AGRIMBA siete, v súčasnosti je jej generálnym tajomníkom.  V rámci spolupráce s FEM SPU, prispieval k internacionalizácii vzdelávacieho procesu na FEM, osobitne v rámci MBA štúdia Agribusiness and Commerce - poskytoval priebežne metodické poradenstvo pri kreovaní a akreditácii MBA štúdia, bol prednášajúcim, spolupracoval pri projektových návrhoch a realizácii viacerých medzinárodných vedeckých podujatí, tiež participoval  na publikačných aktivitách fakulty. Prof. Dr. W. Heijman je prínosom v zapájaní FEM a SPU do medzinárodného akademického networkingu, perspektívne do siete KIC pre výskum a inovácie medzi Kóreou a Európskou úniou, čo môže byť osobitne významné pre Výskumné centrum AgroBioTech a Oddelenie bioekonomiky. Dôležitý je aj jeho osobný podiel a angažovať vzhľadom na členstvo a aktívny prístup Wageningen University v sieti Vyšehradskej asociácie univerzít.

Prof. dr. ir. Guido Van Huylenbroeck pôsobí ako akademický riaditeľ pre internacionalizáciu na Univerzite v Gente. Zaoberá sa oblasťou poľnohospodárskej, vidieckej a environmentálnej ekonomiky, pričom dôraz je kladený na oblasti spojené s poľnohospodárskymi politikami, inštitucionálnou ekonomikou a politikami rozvoja vidieka. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patrí založenie spoločného Medzinárodného inžinierskeho študijného programu v oblasti rozvoja vidieka (IMRD) v rámci programu Erasmus Mundus v roku 2004. Študijný program bol na začiatku vytvorený na základe spolupráce šiestich európskych univerzít, neskôr sa spolupráca rozšírila na 14 medzinárodne uznávaných univerzít, medzi ktorými je aj SPU v Nitre. Od roku 2012 do 2015 pôsobil ako hosťujúci profesor na SPU v Nitre. V rámci výskumnej kariéry bol hlavným riešiteľom  mnohých výskumných projektov, ktoré získali podporu od Flámskej alebo Belgickej výskumnej rady, ministerstva poľnohospodárstva, ako aj prostredníctvom 7. RP EÚ - v súčasnosti Horizont 2020. Opakovane pôsobil v úlohe konzultanta pre Belgické ministerstvo poľnohospodárstva v oblasti poľnohospodárskej politiky EÚ, alebo pri monitoringu belgického programu rozvoja vidieka.

Čestný doktorát si nominanti prevzali z rúk rektora SPU prof. Petra Bielika.

Prof. Dr. Wilhelmus Johannes Maria Heijman vo svojom slávnostnom príhovore akcentoval problematiku obchodu s biopalivami a význam bioekonomiky v Holandsku, kde táto téma púta čoraz väčšiu pozornosť. „Napríklad, v oblasti energetiky je všeobecná predstava taká, že pomocou zdroja biomasy sa môže stať ľahším prechod od ekonomiky založenej na fosílnych palivách k ekonomike založenej v najväčšej miere na obnoviteľných zdrojoch.“ Konštatoval, že Európska únia si sľubuje veľa od bioekonomiky. „Európska komisia odhaduje, že sektor bioekonomiky EÚ je v hodnote 2 bil. eur ročného obratu a predstavuje viac ako 22 miliónov pracovných miest, čo zodpovedá približne 9 % pracovnej sily. Komisia je presvedčená, že na riešenie problémov spojených s nedostatkom obnoviteľných zdrojov, globálneho otepľovania a znečistenia životného prostredia, rozvoj bioekonomiky je rozhodujúci,“ povedal prof. Heijman.  

Prof. dr. ir. Guido Van Huylenbroeck  sa vo svojom príhovore venoval otázke inštitucionálnej ekonomiky, ktorá predstavuje premostenie medzi neoklasickým prístupom a rôznymi konceptmi z práva, manažmentu a riadenia, resp. otázke, ako inštitucionálna ekonomika môže napomôcť úvahám o poľnohospodárskych politikách. Tiež vyzdvihol plodnú spoluprácu s FEŠRR v rámci programu IMRD a zdôraznil význam programu. „Tento spoločný medzinárodný inžiniersky študijný program je založený na základnej premise inštitucionálnej ekonomiky, čo je moja oblasť výskumu, že pozitívne zmeny závisia na dobre fungujúcich inštitúciách. Prostredníctvom účasti SPU v Nitre v programe IMRD sa študenti učia porozumieť právnym vplyvom na rozvoj a organizáciu vidieckych politík a tiež spôsobom, akými právo a jeho vynútiteľnosť ovplyvňujú správanie sa aktérov v území.“

 Slávnostnú atmosféru zasadnutia umocnilo vystúpenie študentky SPU Bc. Kristíny Uhlíkovej a Ing. Juraja Janíka, ktorí sa predstavili skladbou People help people  a Sway. Podujatie ukončila študentská hymna Gaudeamus igitur.

Laudácio na  prof. dr. ir. Guida Van Huylenbroecka

Laudácio na prof. prof. Dr. Wilhelmusa Johannesa M. Heijmana

Vystúpenie prof. dr. ir. Guida Van Huylenbroecka

Vystúpenie prof. Dr. Wilhelmusa Johannesa M. Heijmana

.

Späť