Architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre pohľadom doc. Roberty Štěpánkovej

napísal

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa v Aule SPU v Nitre 26. septembra už tradične konala verejná prednáška doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD., prodekanky pre vzdelávaciu činnosť Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, pedagogičky na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry. 

V tohtoročnej prednáške Architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre sa zamerala na menej známy význam SPU v Nitre, ktorej miesto v akademickom priestore je nesporné a je prínosom pre oblasť vzdelávania vedy a výskumu. Menej známe je, že univerzita prináša hodnoty aj v kultúrnospoločenskej oblasti a hodnoty kultúrneho  dedičstva v podobe objektov, ktoré sú v jej správe.

 Prezentované objekty

Doc. Roberta Štěpánková prezentovala viacero objektov.

Objekt FZKI na Hospodárskej ulici je dielom projektanta Jiřího Grossmanna. Ide o funkcionalistickú budovu, ktorá bola realizovaná v rokoch 1932 – 1933 ako Štátna odborná hospodárska škola. Neskôr sa budova stala súčasťou SPU a v roku 1998 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Prednášajúca spomenula aj školský statok, ktorý bol postavený v roku 1933 v tesnej blízkosti podľa projektu Karla Caivasa a dodnes sa zachoval dom (v súčasnosti sídlo Katedry biometeorológie a hydrológie) a časť stodoly.

 Objekt FZKI na Tulipánovej ulici, ktorého podoba vznikla rekonštrukciou typového objektu škôlky a jaslí z obdobia 70. rokov na základe projektu architekta Juraja Polyáka. Rekonštrukcia bola realizovaná v roku 1998. Cenu Dušana Jurkoviča zriadil Spolok architektov Slovenska a Slovenský fond výtvarných umení. Udeľuje sa každý rok za prínos pre architektúru. Za rok 1999 udelili túto cenu aj architektovi Jurajovi Polyákovi za architektonické dielo Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V roku 1999 získal nomináciu na hlavnú cenu v súťaži Stavba roka a v roku 2002 nomináciu na cenu CE.ZA.AR.

Objekt Technickej fakulty SPU bol projektovaný ako Mechanizačná fakulta SPU v Nitre Spoluautori architekta Juraja Plyáka boli Ľubomír Holejšovský, Milan Csanda. Objekt bol realizovaný v rokoch 2001 – 2005 a v roku 2006 získal nomináciu na cenu CE.ZA.AR.

Objekt Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU na Farskej ul. 24, v ktorom sídli Katedra práva je kultúrnou pamiatkou – ako bytový dom zo začiatku 20. storočia. Je secesnou stavbou nájomného pavlačového domu.

Komplex pôvodnej Vysokej školy poľnohospodárskej architektov Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského, ktorý je od roku 2014 národnou kultúrnou pamiatkou. Doc. R. Štěpánková pripomenula význam projektu a umiestnenia stavby, proces rozhodovania o umiestnení a alternatívach projektu, význam realizácie areálu pre mesto, verejnosť. Informácie doplnila aj komentovanou prehliadkou po objektoch a areáli pre záujemcov.

Po prednáške nasledovala diskusia, v rámci ktorej sa prítomní vyjadrili, že mnohé informácie boli pre nich prekvapivé.

„Domnievam sa , že tieto a aj nové informácie by boli zaujímavé aj pre ďalších zamestnancov, ako aj študentov a že pri ďalšej príležitosti si ich radi vypočujú. Veď poznať kultúrne hodnoty a hodnoty nášho dedičstva je dôležitým predpokladom ich udržateľnosti,“ podotkla R. Štěpánková.

 

Späť