Antonovi Kováčikovi z FBP priznali vedecký kvalifikačný stupeň IIa

napísal

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Prírodné vedy – Biologické vedy Ing. Antonovi Kováčikovi, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Dekrét o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa odovzdala Antonovi Kováčikovi 21. januára rektorka SPU doc. Klaudia Halászová.

Ing. Anton Kováčik, PhD., sa vo svojej práci zaoberá najmä analýzou vybraných rizikových faktorov životného prostredia (xenobiotiká, environmentálne polutanty), bioaktívnych, bioprotektívnych látok, ich vzájomných korelácií a ich následným vplyvom na zdravotný stav zvierat (biochémia, hematológia, redox status). Z hľadiska determinácie ich účinkov a následnej možnej aplikácie vo fyziológii živočíchov je nutné stanovenie protektívneho alebo toxického účinku týchto látok, ako aj ich vzájomné interakcie z dôvodu eliminácie zdravotného rizika. Výskumná činnosť A. Kováčika bola ocenená aj v minulom roku, keď mu   Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied udelila 2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov v kategórii prác s významným teoretickým prínosom (názov práce: Seasonal variations in the blood concentration of selected heavy metals in sheep and their effects on the biochemical and hematological parameters. In Chemosphere).

Späť