Rekonštrukcia a modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Výzva: OPVaV-2012/5.1/04-SORO

Doba realizácie projektu: 10/2012- 12/2013

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania a výskumu SPU prostredníctvom investícií do technickej infraštruktúry

Aktivity projektu:

1.1 Modernizácia objektu FZKI

1.2 Výmena sociálnych zariadení a WC v pavilóne S FEM

1.3 Výmena okien pavilónov A a Z

2.1 Výmena rozvodov ÚK a vykurovacích telies ŠD Mladosť

2.2 Rekonštrukcia fasády ubytovacieho zariadenia ŠD Mladosť

Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu: 4 166 9563,50 Eur

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Fotogaléria