VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY ZAMESTNANCOV

- VÝUČBA A ŠKOLENIE NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018:

 

TERMÍN PREDKLADANIA PRIHLÁŠOK:

do 13. apríla 2017, 12.00 hod.

 

PRIHLÁŠKA musí obsahovať:

  • Program mobility (bližšie informácie v sekcii Pred mobilitou) v anglickom alebo slovenskom jazyku podľa

krajiny mobility, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom a vedúcim jeho pracoviska na SPU,

  • a stručný životopis záujemcu v slovenskom jazyku.

 

Kompletné dokumenty doručte do KZVaMVP do stanoveného termínu na predkladanie prihlášok.

 

Výberové konanie prebieha v súlade s Usmernením rektora č. 2/2016Smernicou č. 7/2016.

Kritériá výberu: hlavným kritériom je kvalita predloženého programu výučby alebo pracovného plánu s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre fakultu/univerzitu, v prípade zhodného hodnotenia sa uplatňujú nasledovné kritériá:

  • Kvalita predloženého programu výučby alebo pracovného plánu s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre fakultu/celouniverzitné pracovisko /univerzitu, 
  • Prioritu má zamestnanec, ktorý sa na mobilite v aktuálnom resp. predchádzajúcom akademickom roku nezúčastnil, 
  • V prípade mobility zamestnanca za účelom školenia má prioritu nepedagogický zamestnanec pred pedagogickým, 
  • V prípade, mobility zamestnanca za účelom výučby má prioritu učiteľ, ktorý na SPU vyučuje aj v anglickom jazyku, 
  • Prioritu má mobilita do krajín kde je vyučovacím resp. komunikačným jazykom anglický jazyk, prípadne iný svetový jazyk, 
  • Prioritu má zamestnanec, ktorý má pracovný pomer na plný úväzok.

 

VÝSLEDKY:

Výsledky výberového konania budú zverejnené v sekcii Výberové konanie.

 

 

Zápisnice z výberových konaní za predchádzajúce akademické obdobia:

Zápisnica z výberového konania Erasmus+ mobility zamestnancov na výučbu a školenie v ak.roku 2016/2017 - 1. časť

Zápisnica z výberového konania Erasmus+ mobility zamestnancov na výučbu a školenie v ak.roku 2016/2017 - 2. časť

Výsledky výberového konania Erasmus+ mobility zamestnancov na výučbu a školenie v ak.roku 2016/2017