PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ STÁŽ NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 – Student Mobility for Traineeship

TERMÍN:

10. marec 2017 - 31. marec 2017 do 12.00 hod.

Po tomto termíne bude elektronický systém uzatvorený a prihlášku nebude možné podať!!!

 1.     I.        PODMIENKY MOBILITY NA STÁŽ
 1. 1.    Oprávnený uchádzač

O mobilitu za účelom stáže sa môžu uchádzať študenti všetkých stupňov štúdia (Bc. Ing. a PhD.). Budúci absolventi - stáž musí ukončiť najneskôr do 1 roka po ukončení štúdia.

 1. 2.    Miesto realizácie stáže

Stáž je možné realizovať v akejkoľvek verejnej alebo súkromnej organizácii, ktorá pôsobí na trhu práce napríklad:

 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, 
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov, 
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po vyššie stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
 • orgán poskytujúci poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesionálne poradenstvo a informačné služby, 
 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE 

 

krajinách programu:

 • 28 členských krajín EÚ
 • EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, (Švajčiarsko je zatiaľ pozastavené)
 • kandidátske krajiny: Turecko, Macedónsko

Stáž NIE JE možné realizovať v inštitúciách EÚ a iných orgánoch EÚ vrátane špecializovaných agentúr (úplný zoznam je k dispozícii na http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm) ani v organizáciách, ktoré riadia európske programy, napr. národné agentúry.

Študent musí realizovať mobilitu v krajine  inej než je krajina vysielajúcej organizácie a krajina, v ktorej má študent ubytovanie počas štúdií.

 1. 3.    Dĺžka trvania stáže

Dĺžka stáže: 2-12 mesiacov v rámci obdobia od 1.6.2017 do 30.9.2018.

Študent sa môže zúčastniť stáže aj opakovane, najviac však v celkovej dĺžke 12 mesiacov na každom stupni štúdia(započítavajú sa aj Erasmus+ študijné pobyty a stáže na danom stupni štúdia)

Napríklad: Ak študent bakalárskeho stupňa bol v 1. ročníku na 3-mesačnej stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte, môže ešte realizovať Erasmus+ stáž v dĺžke 2 mesiace.

          4.    Finančná podpora

Na pokrytie zvýšených nákladov na stáž v zahraničí získava študent príspevok z Európskej komisie vo forme grantu v EUR na mesiac podľa krajiny:

 

Skupina 1

590,- EUR

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené Kráľovstvo

 

Skupina 2

520,- EUR

Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko

 

Skupina 3

450,-EUR

Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, FYROM-Macedónsko

 

 

 1. 5.    Kontaktné osoby

Inštitucionálny koordinátor:

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.erasmus@uniag.sk, 037/641 5729

kontaktné osoby za Kanceláriu zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov

Mgr. Zuzna Kunová, zuzana.kunova@uniag.sk, 037/6415482

 

Fakultní koordinátori:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Ing. Ján Gažo, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy,

Jan.Gazo@uniag.sk, 037/641 4245, Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, pavilón AA, 4.posch., č.d. 2

kontaktná osoba: Ing. Eva Demjanová, PhD.,  Eva.Demjanova@uniag.sk, 037/641 5860

Dekanát FEM, pavilón AE, prízemie, č.d. 11

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva          

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., fakultný koordinátor programu Erasmus+,

Miroslava.Kacaniova@uniag.sk, 037/641 4494, Katedra mikrobiológie, pavilón AZ, 3. posch. — 

 

Fakulta ekonomiky a manažmentu

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.,prodekanka pre zahraničné vzťahy,

Natalia.Turcekova@uniag.sk, 037/641 5897, Dekanát FEM, pavilón AS, 2.posch.

 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

JUDr. Lucia Palšová, PhD.Lucia.Palsova@uniag.sk, 037/641 5079, Katedrá práva FEŠRR, Farská ulica.

kontaktná osoba:Ing. Veronika DalkovičováVeronika.Dalkovicova@uniag.sk, 037/ 641 5512

Pavilón AA, 3. posch., č.d. 313

 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžnierstva

Ing. Mária Bihuňová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy,

Maria.Bihunova@uniag.sk, 037/ 641 5425, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, pavilón TD, prízemie,

č.d.121 (Tulipánova ul.7)

 

Technická fakulta

Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy,

Katarina.Kollarova@uniag.sk, 037/ 641 5408, pavilón M, 1. Posch.

 

 

 1.   II.        PRIHLÁŠKA NA STÁŽ

Prihlášku vyplňujete ONLINE. Po podaní prihlášky systém zobrazí status ODOSLANÁ. Prihlášku následne vytlačíte a spolu s prílohami prinesiete na zahraničné oddelenie Mgr. Zuzane Kunovej  (pavilón AE, 3. poschodie, miestnosť č.d. 304). 

V prípade technických problémov pri on-line vypĺňaní prihlášky adresujte prípadné otázky v pracovných dňoch od 8,30 do 15,30 na Helpdesk portálu  STUDY ABROAD (Hotline: 0907 551 404; podpora@studyabroad.sk)

 

Pri vypĺňaní prihlášky postupujete nasledovne:

1. Krok: Registrácia

Záujemca o mobilitu - stáž sa zaregistruje na stránke www.studyabroad.sk.
Po registrácii príde na e-mailovú adresu, ktorú študent uviedol, potvrdenie o registrácii a aktivačný link. Následne sa študent môže prihlásiť a vyplniť prihlášku.

POZOR : ak ste sa už registrovali pri vypĺňaní prihlášky na ERASMUS+ štúdium, druhý krát sa registrovať nemusíte, ale sa prihlásite už ako registrovaný účastník !

2. Krok: Vyplnenie Prihlášky

Študent vyplní požadované údaje vo formulári Prihláška – „Application Form“ na stránke  https://www.studyabroad.sk/.

Vysvetlivky k niektorým požadovaným údajom:

 • Štátna príslušnosť, národnosť: dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom
 • Špecializácia – uveďte študijný odbor
 • §  E-mail: súkromný e-mail (príp. ten, ktorý používate prioritne) – tam budete dostávať notifikácie, prípadne výzvy na doplnenie materiálov a pod.
  POZOR! Zahraničné oddelenie môže s Vami komunikovať aj cez školský e-mail!
 • Ročník: v akademickom roku 2016/2017
 • §  V časti Inštitúcia, si v poli Vyberte z ponuky organizácií Vašej univerzity navolíte Iná organizácia a doplníte informácie : názov, krajina, adresa, www stránka, e-mail kontaktnej osoby
 • Do poľa „Notes“ môžete napísať poznámky typu: Pracujem pre ESN alebo inú študentskú organizáciu na SPU. Reprezentujem školu v športe... a pod.

Po potvrdení správnosti údajov (tlačidlo POTVRDIŤ), študent následne vkladá jednotlivé prílohy.

 3. Krok: Vloženie príloh v elektronickej podobe

Prílohy:

 •  výpis skúšok potvrdený študijným oddelením za všetky doterajšie ročníky - povinná príloha
 •  motivačný list v cudzom jazyku  – povinná príloha
 •  CV v slovenskom jazyku – povinná príloha
 •  súhlas so spracovaním osobných údajov – povinná príloha
 • §  Pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, resp. predbežný súhlas so stážou zaslaný emailom - povinná príloha
 • Povinná príloha pre doktorandov – potvrdenie od školiteľa, že povoľuje účasť na štáži

4. Krok: Odoslanie prihlášky spolu s prílohami

Po vyplnení Prihlášky a priložení všetkých povinných  príloh študent stlačením tlačidla Odoslať zmení stav prihlášky z “Nová” na “Odoslaná”. Až po doručení papierovej verzie prihlášky spolu s prílohami ju Zahraničné oddelenie bude môcť skontrolovať po formálnej stránke a v prípade potreby poslať späť na prepracovanie alebo posunúť do výberu. Pokiaľ prihláška nevyhovuje kritériám, stav prihlášky sa zmení na „Neakceptovaná“. V takom prípade sa študent nedostane do výberového konania. Pokiaľ prihláška vyhovuje kritériám mobility, stav prihlášky sa zmení na „Akceptovaná“ a prejde do ďalšieho kroku, ktorým je výberové konanie.  

Manuál k online prihlasovaniu cez STUDY ABROAD:

http://www.uniag.sk/sk/povinna-dokumentacia-k-vyberovemu-konaniu/  (bod 9. Manuál study abroad)

 1. 5.    Doručenie dokumentov v tlačenej forme na zahraničné oddelenie SPU v Nitre

V tlačenej forme prinesiete nasledovné dokumenty:

 • 1-krát vytlačenú a podpísanú prihlášku, ktorá bola vopred vyplnená on-line na adrese https://studyabroad.sk 
 • 1-krát štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • 1-krát motivačný list v jazyku, v ktorom budete počas stáže komunikovať (adresovaný univerzite, alebo podniku, kde máte záujem absolvovať stáž)
 • 1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov vrátane zimného semestra 2015/2016 potvrdený študijným oddelením
 • 1-krát súhlas so spracovaním osobných údajov
 • 1-krát pozývací list z prijímajúcej inštitúcie (resp. minimálne predbežný súhlas inštitúcie s realizáciou stáže, ktorý Vám zašlú emailom)
 • 1-krát potvrdenie od školiteľa (len PhD. študenti)

 

AKCEPTUJEME LEN KOMPLETNÉ PRIHLÁŠKY !!!

 1. III.        VÝBER STÁŽISTU
 2. 1.    Výberové kritériá
 • študijné výsledky
 • znalosť cudzieho jazyka
 • motivácia
 1. 2.    Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie miest pre Erasmus stáž vypisuje KZVaMVU, realizuje sa na fakulte a výberovú komisiu zostaví fakultný koordinátor. O mieste konania a termíne budú uchádzači vopred informovaní e-mailom.

 1. 3.    Výsledky

Predbežné výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke SPU v časti medzinárodné vzťahy

Konečný zoznam vybraných uchádzačov bude zverejnený po obdržaní informácie o výške grantu z národnej agentúry SAAIC.

 

Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility:

http://www.uniag.sk/sk/vnutorne-predpisy-4946/