Univerzita tretieho veku

Úvodná charakteristika UTV na SPU v Nitre

Zásady štúdia na UTV SPU v Nitre

Podmienkou prijatia na štúdium je záväzná prihláška s uvedením dosiahnutého vzdelania (minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou), vek minimálne 40 rokov u žien a 45 u mužov a zaplatenie školného pri zápise na štúdium. Prijímacie skúšky sa nevykonávajú. O prijatí na štúdium rozhoduje rektor SPU v Nitre na základe údajov v prihláške uchádzača o štúdium. Poslucháč môže jeden ročník navštevovať maximálne dvakrát.

Štúdium v jednotlivých vzdelávacích programoch sa otvorí za predpokladu dostatočného počtu záujemcov.

 

Vzdelávacie programy pre seniorov 2016/2017

tl_files/download/dokumenty/Danusa KCV/UTV 2016-2017/vzdelavacie_programy_2016-2017.jpg

Súhrn učebných plánov 2016/2017

Termíny:


Prihláška UTV 2016/2017

 

Zoznam vzdelávacích programov

3-ročné štúdium:

Potraviny a spotrebiteľ, Účtovníctvo, Záhradná a krajinná architektúra, Záhradníctvo 

2-ročné štúdium:

Anglický jazyk, Informatika pre seniorov 50+, Nemecký jazyk pre seniorov, Verejná správa (stredisko Lučenec)

1-ročné štúdium:

Anglický jazyk II. (prihlásenie do 2. ročníka po otestovaní úrovne), Človek a právo, Krajina v ktorej žijeme, Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+, Tradičné poznatky predkov pre zlepšenie súčasnej kvality života, Krajové a staré odrody rastlín v rozvoji vidieka, Vinohradníctvo a vinárstvo II., Viazanie a aranžovanie kvetín 


Vidiecka univerzita tretieho veku (VUTV): inovatívny model výučby pre vidiecke obce na základe Zmluvy o spolupráci medzi OÚ a SPU v Nitre (http://www.vutv.uniag.sk/). 

Charakteristika a základné informácie o VUTV

Fotogaléria

.

Záhradná a krajinná architektúra: návšteva historických parkov (máj 2014)

Dňa  22. mája  2014 Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU Nitra zorganizovala odborný tematický zájazd pre poslucháčov Univerzity tretieho veku, vzdelávací program Záhradná a krajinná architektúra (2. a 3. ročník) za účelom návštevy najvýznamnejších historických parkov v Bratislave a v Rakúsku.  K navštíveným parkom patrili Medická záhrada, Námestie slobody, Park pri prezidentskom paláci (Grassalkovichov palác), Sad Janka Kráľa v Bratislave a Schlosshof v Rakúsku. Odbornú exkurziu zorganizoval prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., vedúci ročníkový  učiteľ 3. ročníka ZKA v spolupráci s prof. Ing. Ľubicou Feriancovou, PhD., vedúcou ročníkovou učiteľkou 2. ročníka ZKA. Odbornej exkurzie sa zúčastnilo spolu 35 poslucháčov UTV a 5 učiteľov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, ktorí sa podieľali na výučbe študentov UTV - prof.Ing. Ján Supuka, DrSc, prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Richard Kubišta, PhD. Ako hosť bol prizvaný aj emeritný profesor prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc., ktorý sa v minulostism intenzívne podieľal  na vzdelávaní poslucháčov UTV v programe Okrasné záhradníctvo. Odborný výklad uskutočnil Ing. R. Kubišta s podporou ostatných zúčastnených učiteľov. Exkurzie mala mimoriadny ohlas medzi účastníkmi - študentmi UTV, ale aj sprevádzajúcimi učiteľmi. Vyslovujeme úprimné poďakovanie Kancelárii celoživotného vzdelávania SPU za ústretovosť a podporu pri organizovaní tejto odborne veľmi užitočnej a prospešnej akcie.

V mene všetkých účastníkov exkurzie, Ján Supuka.