Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 16.11.2016 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do ŠRVŠ SR za SPU v Nitre podľa čl. 4 Štatútu ŠRVŠ SR na deň 23.11.2016 v trvaní od 08:00 hod. do 15:30 hod. v priestoroch pod aulou SPU v Nitre.


                                                                                                   doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., v.r.
                                                                                                               predsedníčka AS SPU v Nitre


Písomne spracované návrhy kandidátov do ŠRVŠ SR za SPU v Nitre zasielajte delegátke ŠRVŠ SR za AS SPU v Nitre, Ing. Patrícii Mariničovej, na adresu patricia.marinicova@gmail.com najneskôr do 22. 11. 2016 do 10:00 hod.

 

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR
VZOR - Návrh kandidáta

VÝSLEDKY VOLIEB