Akreditované odborné programy a kurzy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytuje a organizuje ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. umožňuje doplniť, obnoviť, prehĺbiť či rozšíriť nadobudnutú kvalifikáciu. V súčasnosti je na SPU v Nitre akreditovaných 46 modulových a nemodulových programov a kurzov ďalšieho vzdelávania, ktoré vyučujú učitelia a výskumní pracovníci jednotlivých fakúlt SPU v Nitre v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá SPU v Nitre.

V prípade záujmu o niektorý z odborných vzdelávacích programov nás prosím kontaktujte na kvszk@uniag.sk

Aktuálna ponuka vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania pre akademický rok 2019/2020

Predaj z dvora (10 h)

Kurz Predaj z dvora predstavuje jeden z piatich modulov programu ďalšieho vzdelávania s názvom Podpora rozvoja vidieka. Je vhodný pre poľnohospodárskych podnikateľov, ako aj pre všetkých záujemcov o problematiku, vrátane nepodnikateľov. Účastníci kurzu získajú základné informácie o predaji z dvora, informácie o spôsobe distribúcie produktov a praktické rady pre realizáciu týchto aktivít. Organizačne je zabezpečovaný Katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a na výučbe participuje lektor z praxe.

Prihláška (.doc), Infoleták (.pdf)

Arboristika v správe a údržbe zelene

Program ďalšieho vzdelávania, realizovaný na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, pre pracovníkov miestnej územnej samosprávy v oblasti správy a údržby drevín. Vzdelávanie je zostavené do piatich tematických modulov.Účastníci sa oboznámia s biológiou drevín, s metódami evidencie stromov a postupmi pre spoľahlivé hodnotenie ich stavu. Naučia sa, ako zabezpečiť správne ošetrenie stromov rezom, ako kvalifikovane riadiť prevádzkovú bezpečnosť stromov a tiež, ako sa dá stromy účinne chrániť pri stavebnej činnosti. Prihláška (.doc) Infoleták (.pdf) 

V rámci modulového programu v mesiaci január 2020 otvárame nasledujúce moduly:
 
V rámci modulového programu v mesiaci máj 2020 otvárame nasledujúce moduly:

Syrárstvo (40 h)

Kurz je určený pre pracovníkov družstevných mliekarní, farmárov a živnostníkov pracujúcich v oblasti spracovania mlieka na syry, záujemcov o podnikanie v oblasti výroby a spracovania mlieka. Absolventi sa oboznámia so základmi výroby syrov, získajú praktické skúsenosti z posúdenia chýb syrov a budú vedieť predchádzať ich vzniku. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti im umožnia lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s výrobou syrov. Prihláška (.doc), Infoleták (.pdf)

Akreditované odborné programy a kurzy na SPU v Nitre

Tribotechnik (18 h)

Ošetrovanie ošípaných (16 h)

Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín (15 h)

Riadenie strategického rozvoja vidieka s využitím metódy LEADER (204 h)

Sladovníctvo a pivovarníctvo (30 h) - kurz sa realizuje v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a prihlásiť sa dá iba prostredníctvom Slovenskej živnostenskej komory http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/

Ekonomika a manažment podniku v európskych dimenziách (165 h)

Ekonomika a manažment poľnohospodárskeho podniku (50 h)

Vodné hospodárstvo (140 h)

Kontrola miestnej územnej samosprávy (90 h)

Destinačný manažment (46 h)

Syrárstvo (40 h)

Udržateľné poľnohospodárstvo v rozvoji vidieka (16 h)

Medzinárodné vzťahy a globalizácia (16 h)

Medzinárodné podnikanie a obchod  (16 h)

Regionálny rozvoj a marketing (12 h)

Vzdelávací modulový program Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov

 

Vzdelávací modulový program: Podpora rozvoja vidieka
- modul: Predaj z dvora (10 h)
- modul: Sociálny rozvoj vidieka (20 h)

 

Vzdelávací modulový program: Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
- modul:  Pozemkové úpravy (16 h)

 

Vzdelávací modulový program: Agroenergetika v životnom prostredí
- modul:  Konverzia biomasy (10 h)

 

Vzdelávací modulový program: Arboristika v správe a údržbe zelene
- modul:  Hodnotenie stavu stromov (10 h)
- modul:  Rez stromov a krov (10 h)

 

Vzdelávací modulový program: Hodnotenie nápojov
- modul:  Hodnotenie liehovín (10 h)