Odborné programy a kurzy

SPU v Nitre poskytuje a organizuje ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. umožňuje doplniť, obnoviť, prehĺbiť či rozšíriť nadobudnutú kvalifikáciu.

V prípade záujmu o niektorý z odborných vzdelávacích programov nás prosím kontaktujte na kdv@uniag.sk 

Ak účastník ďalšieho vzdelávania preruší alebo zanechá štúdium, zaplatený poplatok sa nevracia. Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá SPU v Nitre. 

 

Akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania

Kurz je realizovaný v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR v zmysle platnej zmluvy o spolupráci medzi NKÚ a SPU v Nitre (zastúpenej  FEŠRR) uzavretej v roku 2016. Garantom štúdia sú doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. (dekanka FEŠRR), Ing. Eva Balážová, PhD. (vedúca Katedry verejnej správy FEŠRR a prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR) a Ing. Peter Bulla (riaditeľ expozitúry NKÚ SR v Nitre).

Kurz je určený hlavným kontrolórom obcí/miest, pracovníkom útvarov hlavných kontrolórov na mestských úradoch, absolventom vysokých škôl, ktorí majú záujem pracovať v kontrolnom systéme vo verejnej správe, uchádzačom o výkon funkcie kontrolóra resp. hlavného kontrolóra vo verejnej správe a pracovníkom ekonomických útvarov obecných a mestských úradov.

Vzdelávanie prebieha v priestoroch SPU v Nitre, tr. A. Hlinku 2. Trvá jeden akademický rok a je členený na zimný a letný semester. Výučba je bloková prostredníctvom dvojdňových sústredení (v piatok 9:00 - 16:00 h a sobota 9:00 - 13:00 h). V každom semestri sú štyri sústredenia. Jedno sústredenie obsahuje 11 vyučovacích hodín, spolu 88 hodín + 2 hodiny skúška. (Možnosť cenovo zvýhodneného ubytovania  a obedov). Vykonanie skúšky a získanie certifikátu je podmienené absolvovaním aspoň 75 % celkovej výmery výučby. Absolventi získajú certifikát podpísaný rektorom SPU v Nitre, dekankou FEŠRR a predsedom NKÚ SR.

Cena kurzu vrátane DPH je 480 Eur. Je možná množstevná zľava, pri ktorej má 2. účastník z tej istej organizácie 50 %  a 3. účastník až 75 % zľavu. Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie certifikátu je 60 € vrátane DPH. Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie certifikátu je 60 € vrátane DPH.

Kurz je realizovaný vspolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu (NOCR), oblastnou organizáciou destinačného manažmentu zastúpenou Mgr. Martou Háronikovou, výkonnou riaditelkou NOCR. Určený je pre neziskový sektor, samosprávy, podnikateľov v cestovnom ruchu (aj so záujmom o zriadenie OOCR, KOCR), manažérov a pracovníkov OOCR, KOCR, MAS. Odbornou garantkou štúdia je doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Syrárstvo (40 h)

Kurz je určený pre začínajúcich farmárov, farmárov spracúvajúcich mlieko a pracovníkov družstevných mliekarní. Má praktický charakter a obsahovo je zameraný na výber mlieka, syridiel a čistých mliekarenských kultúr pre výrobu syrov, úpravu mlieka pred jeho syrením, základné kroky výroby syrov, najčastejšie chyby syrov, senzorické hodnotenie syrov, správnu výrobnú prax a systém HACCP a na legislatívu a označovanie syrov. Odbornou garantkou je doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. z Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov (Fakulta biotechnológie a potravinárstva). Kurz sa uskutoční sa v termíne 21. 9. - 5. 10. 2018, vzdelávanie bude prebiehať v piatky a soboty v čase od 8:00 h do 16:00 h na SPU v Nitre (T pavilón, 3. poschodie). Cena kurzu je 200 €.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity kurzu. O ďalšom termíne budeme informovať na webovej stránke v druhej polovici októbra 2018.

 

.

Slovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou malých nezávislých pivovarov a SPU Nitra akreditovala vzdelávací program Sladovník - Pivovarník a zároveň má oprávnenie na vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie Sladovník - Pivovarník. Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/ 

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

PRIPRAVILI SME ...

SPU v Nitre v rámci Výzvy MPaRV SR č. 1/2015 na predkladanie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 predložila štyri návrhy obsahových námetov vzdelávacích programov:

  • Inovatívne poľnohospodárstvo (menej rozvinuté regióny)
  • Základy podnikania pre mladých začínajúcich poľnohospodárov (menej rozvinuté regióny)
  • Moderné prístupy spracovania a predaja vlastných produktov (menej rozvinuté regióny)
  • Moderné trendy vo výrobe produktov s vyššou pridanou hodnotou (Bratislavský kraj)

Výsledky budú známe do 70 dní od ukončenia Výzvy, t.j. koncom februára 2016.

Na základe informácie z MPRV SR zo dňa 23.3.2016 nebol schválený ani jeden z predložených obsahových námetov vzdelávacích projektov.

Cisco Networking Academy

CISCO.pdf (81.8 KiB)

MBA Agribusiness and Commerce

MBA study