Predsedníčka akademického senátu

doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Katedra spoločenských vied
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4692 
 

Tajomníčka akademického senátu 

Mgr. Mária URBANOVÁ
Centrum informačných a komunikačných technológií SPU
Tel.:  +421-37-641 4482 
 

Podpredseda akademického senátu za FBP SPU

prof. Ing.Jozef GOLIAN Dr.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4325 
 

Podpredseda akademického senátu za FEŠRR SPU

 

Podpredsedníčka akademického senátu za FAPZ SPU

prof. Ing. Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ, PhD.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Tel.:  +421-37-641 4205 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za TF SPU

doc. Ing. Jana LENDELOVÁ, PhD.
Katedra stavieb
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5777 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FZKI SPU

doc. Ing. Zlatica MUCHOVÁ, PhD.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5216 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za rektorát a celoškolské pracoviská SPU

Ing. Danica VRANIAKOVÁ
Útvar správy finančných zdrojov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5502 
 

Podpredseda akademického senátu za študentskú časť SPU

 

Členovia

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

prof. Ing. Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ, CSc.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4205 
 
Ing. Mária HOLOVIČOVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra výživy ľudí
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.: +421-37-641 4492
 
prof. Ing. Peter KOVÁČIK, CSc.
Katedra agrochémie a výživy rastlín
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4381 
 
doc. Ing. Katarína OLŠOVSKÁ, PhD.
Katedra fyziológie rastlín
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4442 
 
Bc. Viktor Emanuel Marko FELDSAM
študent I. ročníka II. stupňa štúdia
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

prof. Ing. Jozef GOLIAN Dr.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4325 
 
Ing. Zuzana DRDOLOVÁ
študentka IV. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 4608
 
prof. Ing. Soňa JAVOREKOVÁ, PhD.
Katedra mikrobiológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4431 
 
prof. Ing. Jaroslav KOVÁČIK, PhD.
Katedra fyziológie živočíchov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4287 
 
Ing. Filip TIRPÁK
študent III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra fyziológie živočíchov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 4899
 
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
 
doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Katedra spoločenských vied
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4692 
 
Ing. Dominika ČERYOVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra ekonomiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.: +421-37-641 4585
 
Richard LYCIUS
študent III. ročníka I. stupňa štúdia
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 
doc. Ing. Artan QINETI, PhD.
Katedra hospodárskej politiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4591 
 
doc. Ing. Peter SERENČÉŠ, PhD.
Katedra financií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4834 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 
doc. JUDr. Zuzana ILKOVÁ, PhD.
Katedra práva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5073 
 
Ing. Zuzana LAZÍKOVÁ
študentka II. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra práva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel. +421-37-641 5076
 
doc. Ing. Loreta SCHWARCZOVÁ, PhD.
Centrum medzinárodných programov
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5080 
 
prof. RNDr. Bernard ŠIŠKA, PhD.
Katedra ekológie
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5634 
 
 
Technická fakulta
 
doc. Ing. Jana LENDELOVÁ, PhD.
Katedra stavieb
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5777 
 
prof.h.c. prof. Ing. Pavol FINDURA, PhD.
Katedra strojov a výrobných systémov
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4350 
 
Bc. Romana JANOUŠKOVÁ
študentka II. ročníka II. stupňa štúdia
Technická fakulta SPU
 
Bc. Zuzana LUKÁČIKOVÁ
študentka I. ročníka II. stupňa štúdia
Technická fakulta SPU
 
doc. Ing. Jozef ŽARNOVSKÝ, PhD.
Katedra kvality a strojárskych technológií
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5687 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

doc. Ing. Zlatica MUCHOVÁ, PhD.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5216 
 
doc. Ing. Ľuboš JURÍK, PhD.
Katedra krajinného inžinierstva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5231 
 
doc. Ing. Ľuboš MORAVČÍK, PhD.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5409 
 
 
Rektorát SPU a celoškolské pracoviská 
 
Ing. Danica VRANIAKOVÁ
Útvar správy finančných zdrojov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5502 
E-mail: danica.vraniakova@uniag.sk
 
Ing. Eva HEČKOVÁ
Útvar štrukturálnych fondov
Tel.:  +421-37-641 5535 
 
Mgr. Mária URBANOVÁ
Centrum informačných a komunikačných technológií SPU
Tel.:  +421-37-641 4482 
 
 
Kancelária Akademického senátu
 
Miestnosť pri vrátnici vedľa spojovateliek
ŠD A. Bernoláka
Tel.:  +421-37-641 5549 
 
Sekretárka Akademického senátu
 
Ing. Elena Hudáková
Útvar všeobecnej učtárne
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5507