Ponuka voľných miest na SPU v Nitre

Revízny technik – elektro

Náplň (druh) práce: zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení na pracoviskách vysokej školy.

Dátum nástupu: 1. 9. 2020 alebo dohodou.

Miesto výkonu práce:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
   Tr. A. Hlinku 2, 949 76
   Útvar prevádzky.

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1).

Dĺžka praxe: minimálne 3 roky.

Základná zložka mzdy (v hrubom): od 706,50 € za mesiac.

Mzda je určená v minimálnej výške podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upraví sa podľa počtu odpracovaných rokov prijatého uchádzača.

Ďalšie požiadavky:

  • Zdravotná spôsobilosť
  • Bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, ktorý uchádzačovi zabezpečí zamestnávateľ,
  • Osvedčenie podľa § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z.,
  • Znalosť práce s počítačom – Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook,
  • Znalosť elektrotechnických revíznych procesov a postupov, revíznych periód a zákonných požiadaviek,
  • Precíznosť, presnosť, samostatnosť, zodpovednosť a analytické myslenie, vodičský preukaz skupina B.

 

Kontaktná osoba: Ing. Ivan Záhorský, vedúci Útvaru prevádzky
email: ivan.zahorsky@uniag.sk
tel.: +421376415731