Vedecká rada

Vedecká rada SPU je vrcholným orgánom univerzity v oblasti zvyšovania úrovne a rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu, výskumu, vývoja, vedy a techniky.

predseda VR SPU v Nitre:

Dr.h.c. prof. Ing. Peter BIELIK, PhD.,
rektor, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, profesor v odbore „Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve“

členovia VR SPU v Nitre:

Dr.h.c. prof. Ing. Jiří BALÍK, CSc.,
rektor, Česká zemědělská univerzita, Praha, Česká republika, profesor v odbore „Agrochemie a výživa rostlin“

prof. JUDr. Anna BANDLEROVÁ, PhD.,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, profesorka v odbore „Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve“

doc. Ing. Milan BELICA, PhD.,
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,   docent v odbore  "Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve

Dr. h.c. prof. Ing. Daniel BÍRO, PhD.,
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, profesor v odbore „Všeobecná zootechnika“

doc. Ing. Tatiana BOJŇANSKÁ, PhD.,
riaditeľka Výskumného centra AgroBiotech SPU v Nitre, docentka v odbore "Špeciálna rastlinná výroba"

doc. Ing. Helena FRANČÁKOVÁ, PhD.,
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, docentka v odbore „Hodnotenie, skladovanie a spracovanie rastlinných produktov“

prof. RNDr. Zdenka GÁLOVÁ, PhD.,
prorektorka SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, profesorka v odbore „Biotechnológie“

prof. Ing. Ján GADUŠ, PhD.,
prorektor, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, profesor v odbore "Poľnohospodárska a lesnícka technika"

doc. Ing. Klaudia HALÁSZOVÁ, PhD.,
dekanka, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, docentka v št. odbore "Krajinárstvo"

prof. RNDr. Ladislav HAVEL, CSc.,
rektor, Mendelova univerzita v Brne, Brno, Česká republika, profesor v odbore „Zemědělská botanika“

prof. RNDr. Alžbeta HEGEDÜSOVÁ, PhD.,
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, profesorka v odbore "Záhradníctvo"

prof. Dr. Ing. Elena HORSKÁ, 
dekanka, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, profesorka v odbore „Manažment a marketing“

Dr.h.c. Prof. Ing. Dušan HÚSKA, PhD.,
prodekan, Fakulta európskych štúdií a reg. rozvoja, profesor v odbore "Hydromeliorácie a krajinné inžinierstvo"

Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír KROČKO, CSc.,
Technická fakulta, profesor v odbore „Technika a mechanizácia poľnohospodárstva“

prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc.,
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, profesor v odbore "Elektroenergetika"

prof. Ing. Rudolf KROPIL, CSc.,
rektor, Technická univerzita vo Zvolene, profesor v odbore "Aplikovaná zoológia a poľovníctvo"

prof. Ing. Otto LOŽEK, CSc.,
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, profesor v odbore „Agrochémia a výživa rastlín“

prof. JUDr. Eleonóra MARIŠOVÁ, PhD.,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, profesorka v odbore „Verejná správa a regionálny rozvoj“

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef MIHOK, PhD.,
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Technická univerzita Košice, profesor v odbore "Priemyselné inžinierstvo"

prof. Ing. Štefan MIHINA, PhD.,
Technická fakulta, profesor v odbore  „Poľnohospodárska technika“

prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD.,
rektorka, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, profesorka v odbore "Veterinárna medicína"

prof. Ing. Ladislav NOZDROVICKÝ, PhD.,
prodekan, Technická fakulta SPU v Nitre, profesor v odbore „Poľnohospodárska technika"

doc. Ing. Peter ONDRIŠÍK, PhD.,
dekan, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, docent v odbore "Všeobecná rastlinná výroba"

prof. Ing. Viera PAGANOVÁ, PhD.,
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, profesorka v odbore Krajinná a záhradná architektúra"

prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.,
Slovenská akadémia vied SR, Bratislava, profesor v odbore "Mikrobiológia"

prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S. PhD.,
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, profesor v odbore "Ekonomika a manažment podniku"

doc. Ing. OĽGA ROHÁČIKOVÁ, PhD.,
dekanka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, docentka v odbore "Verejná správa a regionálny rozvoj"

Ing. Peter SCHULTZ
predseda, Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, odbor „Poľnohospodárstvo“

doc. Ing. arch. Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, PhD.,
prorektorka, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, docentka v odbore "Krajinná a záhradná architektúra"

prof. Ing. Zdenko TKÁČ, PhD.,
dekan, Technická fakulta SPU v Nitre, profesor v odbore „Poľnohospodárska a lesnícka technika"

prof. Ing. Ján TOMÁŠ, CSc., 
dekan, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, profesor v odbore „Spracovanie poľnohospodárskych produktov“

prof. Ing. Anna TRAKOVICKÁ, PhD.,
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, profesorka v odbore "Výživa"

doc. RNDr. Dana URMINSKÁ, CSc.,
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, docentka v odbore "Biochémia a biotechnológia"

prof. Ing. Jozef VILČEK, PhD.,
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Prešove, profesor v odbore "Fyzická geografia a geoekológia"

prof. RNDr. Ľubomír ZELENICKÝ, CSc.,
rektor, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, profesor v odbore "Teória vyučovania fyziky"

doc. Ing. Iveta ZENTKOVÁ, CSc.,
Fakulta ekonomiky a manažmentu, docentka v odbore „Ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve“