Vedec roka

Súťaž vedec roka SPU má za cieľ oceňovať popredných vedeckých pracovníkov z oblastí vedy a výskumu, ktoré sú predmetom vedeckovýskumnej činnosti na SPU v Nitre za prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, významné výstupy z riešených projektov, publikácie s medzinárodným dopadom, úspešnú medzinárodnú vedeckú spoluprácu, zavádzanie nových technológií. Súťaž vyhlasuje každoročne rektor SPU. Ocenenie sa udeľuje za mimoriadne výsledky.

Nominácie do súťaže môže zaslať dekan fakulty, vedúci celouniverzitného pracoviska alebo vedúci katedry.
Súťaží sa v nasledovných kategóriách:
1. Vedec roka
2. Technológ roka
3. Mladý výskumník roka
4. Vedecký tím roka
5. Uznanie za celoživotné dielo
6. Uznanie za najvýznamnejšiu publikovanú prácu (publikáciu vo vedeckom časopise, vedeckú monografiu)
7. Uznanie za vedecko-technickú tvorivosť a uplatnenie výsledkov dizertačnej práce v praxi
8. Partner SPU v rozvoji vedeckovýskumnej činnosti

Štatút súťaže