Slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku 2014

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v súlade so svojím poslaním – poskytovať širokospektrálne vzdelávanie nielen z hľadiska rozmanitosti programov, ale aj foriem a stupňov štúdia, vytvára široké možnosti aj pre celoživotné vzdelávanie. V rámci neho má dôležité miesto Univerzita tretieho veku (UTV), ktorej 23. výročie vzniku si pripomíname v tomto roku.

Za celé obdobie jej existencie ukončilo štúdium 2 407 absolventov. K nim sa 17. júna 2014  pripojilo ďalších 122, ktorí si na slávnostnej promócii v aule SPU prevzali osvedčenia o absolvovaní štúdia.

Štúdium sa realizovalo vo vzdelávacích programoch zabezpečovaných pedagogickými zamestnancami Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU vo výučbových strediskách v Nitre, Martine, Žiline, Trnave a Lučenci. Záverečné skúšky úspešne zložilo v stredisku Nitra 22 absolventov vzdelávacieho programu (VP) záhradná a krajinná architektúra, 8 absolventov VP účtovníctvo, 13 VP záhradníctvo, 13 VP základy anglického jazyka a 7 absolventov VP rodinné ekologické gazdovanie. V stredisku Martin ukončilo štúdium 9 absolventov VP nemecký jazyk, v stredisku Žilina 35 absolventov VP záhradníctvo, v stredisku Trnava 9 VP okrasné záhradníctvo a v stredisku Lučenec 7 absolventov vzdelávacieho programu verejná správa.

K dosiahnutému úspechu našim absolventom UTV srdečne blahoželáme. Veríme, že kvalifikované, na univerzitnej úrovni sprístupnené poznatky, vedomosti a zručnosti v plnej miere uspokojili ich túžbu po poznaní a odborných vedomostiach. Sme presvedčení, že nadobudnuté poznatky využijú vo svojej každodennej aktivite a šírení dobrého mena našej alma mater.

Súčasne si dovoľujeme poďakovať mestu Martin za finančnú podporu stredisku UTV v ich meste.

Späť