Frekventanti programu Záhradná a krajinná architektúra navštívili historické parky

napísal

Univerzita tretieho veku (UTV) ako forma celoživotného vzdelávania si našla trvalé miesto aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. K širokému spektru ponúkaných vzdelávacích programov patrí aj Záhradná a krajinná architektúra (ZKA). Frekventanti vzdelávania získavajú poznatky o historickom vývoji a súčasnom stave parkov a záhrad a o novodobých prístupoch v tvorbe obytného a životného prostredia. Súčasťou atraktívnych tém teoretickej výučby sú aj odborné exkurzie do zaujímavých parkov, záhrad a arborét.

Dňa 18. 5. 2017 uskutočnila sa odborná exkurzia do Bratislavy s cieľom prehliadky štyroch historických parkov a do Rakúska s prehliadkou parku Schloss Hof. Okrem frekventantov vzdelávania UTV v programe ZKA, odbornej exkurzie sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia SPU a manažmentu programov UTV: prof. RNDr. Zdenka Gálová, PhD. (prorektorka SPU), doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD. (vedúca KCV), Ing. Dana Klačková, Margita Granátová (administratíva UTV). Uvediem krátku charakteristiku navštívených objektov:

Medická záhrada – patrí do kategórie palácových záhrad ako súčasť letohrádku grófa Jana Roberta z Aspremontu, postaveného v roku 1769. Záhrada bola založená v roku 1770 v barokovom slohu, po okrajoch s ovocným sadom a malým lesíkom (bosketom); tieto už dnes neexistujú. V roku 1782 komplex kúpil gróf Esterházy, ktorý v parku organizoval letné hudobné slávnosti až do r. 1790. Park neskôr prešiel zmenami vlastníkov aj priestorovou prestavbou. V roku 1985 bol vypracovaný a postupne realizovaný projekt rekonštrukcie do pseudo- barokovej podoby (autor Ing. Alfonz Torma), dnes slúži ako verejný park Bratislavy.

Grassalkovichova záhrada pri súčasnom prezidentskom paláci- na Fritschovej mape z roku 1753 sú v predmetnom priestore znázornené dve záhrady a to palác a záhrada Illésházyovcov a botanická záhrada K. Raygera. V r. 1760 pozemky kúpil gróf Grassalkovich a postavil na nich palác a barokovú záhradu. V auguste 1775 sa v záhrade konali letné slávnosti aj za účasti cisárovnej Márie Terézie. V r. 1820 bola záhrada prestavaná do klasicistického slohu. V r. 1897-1918 v paláci sídlil arcibiskup Fridrich Habsburgský, kedy boli do parku vnášané prvky viacerých slohov (tzv. eklekticizmus). V r. 1938-1945v paláci sídlil prezident Slovenska J. Tiso, v r. 1948-1989  palác súžil ako Dom pionierov a mládeže. Od r. 1993 palác sa stáva rezidenciou prezidentov Slovenskej republiky. V r. 2000 prešla záhrada rekonštrukciou do pseudo- barokovej podoby. Rudolf Schuster v období svojej prezidentskej funkcie (1999-2004) vysádzal na východnom okraji parku aleja prezidentských návštev z Quercus robur  L. ´Fastigiata´ (dub letný). Záhrada je dnes otvorená pre verejnosť.

Sad Janka Kráľa v Petržalke- v roku 1776 bol založený prvý stredoeurópsky verejný park „Aupark“ v Petržalke na pôvodnom ostrove Dunaja. Autormi plán boli J. Müller a L. Asner. Park na ploche 24,62ha mal v pôdoryse viacramennú hviezdicu (Sternalle) so stromovými alejami (jelša, javor, jaseň, brest, topoľ). V r. 1832 bol prebudovaný do prírodne krajinárskeho slohu s dosadbami ďalších stromov a alejí (dub, lipa, platan). Ďalšiu prestavbu parku uskutočnil práve v r. 1868 založený Bratislavský skrášľovací spolok, ktorý vysadil kvetinové záhony a dosadil niektoré cudzokrajné dreviny. V r. 1897 bola do parku umiestnená veža z Františkánskeho kostola, v r. 1902 bola v parku Veľká poľnohospodárska výstava Uhorska, v r. 1933-1937 bolo v parku založené rozsiahle rozárium (1500m2 a 3500 ruží). Obnova parku z povojnového zanedbaného stavu sa uskutočnila v rokoch 1977-1983 (projekt Ing. Alfonz Torma) s vložením polkruhových odpočinkových zákutí a drobnej architektúry. Park bol v r. 1956 premenovaný na Sad Janka Kráľa  a v súčasnej dobe má nadmestskú úroveň využívania.

Hradná záhrada Bratislavského hradu- na medirytine z r. 1572 vidieť hradné záhrady s vysokými múrmi. Odvtedy hradné záhrady pokračovali vo variabilných obmenách. Pri príležitosti korunovácie Márie Terézie aj za uhorskú kráľovnú (v Bratislave, 1741) bola na jej pokyn zriadená (obnovená) aj hradná záhrada, ktorú v r. 1751 dobudoval jej manžel Štefan Lotrinský podľa plánu architekta N. Pacassiho. V r. 1778-1780 vrcholí úprava záhrady do barokovej podoby podľa plánu F. A. Hillebrandta. V r. 1802 boli na hrade kasárne, v r. 1811 hrad aj záhrady poškodil rozsiahly požiar. Záhrady boli neskôr zrenovované, čo dokumentuje aj katastrálna mapa z r. 1894-1895. Udalosti obidvoch svetových vojen sa negatívne podpísali pod kvalitu hradu aj záhrad. V r. 1952 bol na lokalite pôvodnej barokovej záhrady postavený amfiteáter. Po parciálnych obnovách došlo v r. 2008 k rozsiahlej obnove hradného paláca a Veľkej záhrady do barokovej podoby. Záhrada bola obnovená podľa projektu krajinnej architektky Ing. Evy Wernerovej (projekt 2014) a ukončená v r. 2016 k príležitosti predsedníctva Slovenska v EU. Park dnes predstavuje významné dielo historických barokových záhrad na Slovensku.

Zámocký park Schoss Hof v Rakúsku- v r. 1725 získal princ Eugen Savojský renesančný kaštieľ na panstve Hof an der March (neskôr Schloss Hof), ktorý prestaval architekt J. L. Hildebrandt na reprezentatívne poľovnícke sídlo. Neskôr ho rozšíril o zámok Niederweiden. V r. 1754 sa na obidvoch zámkoch konajú rozsiahle barokové slávnosti, v r. 1755 obidva zámky kúpila Mária Terézia spolu s manželom Františkom Š. Lotrinským. Vrcholné prestavby  zámku Schloss Hof a barokový park boli realizované podľa projektov architekta Nicollasa von Pacassiho (ten istý založil dnes rekonštruovanú hradnú záhradu v Bratislave). Baroková záhrada predstavuje dnes plochu 60ha, ktorú tvorí niekoľko terás, fontány, sochy, bludiská, ovocná záhrada, oranžérie a priľahlý zámocký statok. V r. 1898 vznikol na zámku Inštitút jazdectva a jazdy. V r. 1986 sa obidva zámky reštaurujú , v r. 2002 sa vytvorila Štátna spoločnosť na ochranu kultúrneho dedičstva Rakúska. Na zámku a v priestoroch parku sa dnes koná v priebehu roka množstvo kultúrnych, zábavných a vzdelávacích programov. Park predstavuje významný historický objekt záhradného umenia z doby baroka.

 Ján Supuka, garant programu UTV-ZKA

 Foto: doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.

Späť