Asociácia UTV na Slovensku oslávila dvadsaťpäť rokov svojej existencie

napísal

Pri príležitosti 25. výročia založenia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV) sa 5. a 6. decembra 2019 na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konalo slávnostné zasadnutie Rady ASUTV. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na rokovaní zastupovala Danka Moravčíková a Margita Granátová.

Slávnostné zasadnutie otvorila prorektorka hostiteľskej STU Monika Bakošová. Všetkým, ktorí sa zaoberajú seniorským vzdelávaním zaželala veľa energie a síl do ďalšej práce. Pripomenula, že Univerzita tretieho veku na STU má veľký prínos v rozvoji osobnosti seniorov a celoživotné vzdelávanie je pre nich veľkou výzvou. Prezidentka ASUTV Lucia Hrebeňárová priblížila históriu seniorského vzdelávania na Slovensku. Ročne sa v rôznych odboroch vzdeláva približne 7900 poslucháčov vo veku od 45 rokov. Štúdium starších plní dôležité poslanie, nielen vzdelanostné, ale aj spoločenské.

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová vo svojom príhovore zdôraznila neustále sa skracujúcu „životnosť“ získaných poznatkov a narastajúcu potrebu a význam vzdelávania v každom veku. Spolu s riaditeľkou Odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR Monikou Korkošovou odovzdali ďakovné listy za dlhoročnú prácu vo vzdelávaní seniorov zakladajúcim členom ASUTV -  Ivanovi Hričovskému, Eleonóre Adlerovej a Nadežde Hrapkovej a Pamätné listiny o členstve v ASUTV zástupcom jednotlivých ZTV.

Predseda Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Ján Lipianský pripomenul, že 25. výročie je veľký úsek v živote a pripomenul množstvo aktivít, ktoré sa už v oblasti vzdelávania seniorov urobili. Pri tejto príležitosti odovzdal Ivanovi Hričovskému, Eleonóre Adlerovej, Nadežde Hrapkovej ako aj Asociácii ocenenie JDS za prínos v seniorskom vzdelávaní, za iniciatívnu a aktívnu prácu.

Danka Moravčíková, členka prezídia a tajomníčka ASUTV predstavila výsledky výskumu Sociálna a občianska participácia seniorov, ktorú pre ASUTV spracovala a prezentovala. Výskumná štúdia bola zameraná na intergeneračné vzdelávanie, sociálnu a občiansku participáciu seniorov. Zúčastnilo sa na nej 1447 respondentov, študentov UTV, ktorí vypĺňali dotazník  v elektronickej alebo  tlačenej forme. V súčasnosti prebieha štatistické spracovanie údajov.

V ďalšej časti programu postupne predstavitelia vedení členských univerzít predstavili vízie jednotlivých UTV na materských univerzitách. Spoločne sa zhodli na nutnosti systematickej podpory vzdelávania na Univerzitách tretieho veku nielen z úrovne univerzít, ale najmä z úrovne ministerstva. Prezidentka  Lucia Hrebeňárová  na záver pripomenula, že tlak na rozvoj Univerzít tretieho veku musia okrem ASUTV vytvoriť aj samotné univerzity. Nevyhnutná je vzájomná kooperácia a personálne posilnenie UTV tak, aby tieto pozície umožňovali sústrediť sa nielen na bežnú agendu, ale aj na ďalší rozvoj a rozširovanie vzdelávacieho portfólia.

 

Späť