Systém manažérstva kvality na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Hlavnou úlohou a poslaním Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej „univerzita“ alebo „SPU“) je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v rámci európskeho priestoru. Cieľom vzdelávacej činnosti je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti sú na úrovni súčasného vedeckého poznania, a ktorý sa uplatní na trhu práce. SPU poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia a v programoch ďalšieho vzdelávania. Má priznané práva na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov. Svojím vedeckým a vzdelávacím zameraním je jedinou univerzitou v SR (v rámci unikátnych študijných odborov a realizovaných študijných programov), ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka.

SPU má vypracovaný „Integrovaný manažérsky systém na podmienky SPU v Nitre“, ktorý vychádza z vízie integrácie generickej štruktúry medzinárodných štandardov, týkajúcich sa manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Systém manažérstva kvality je vypracovaný podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001 (Systémy manažérstva kvality. Požiadavky). Systém environmentálneho manažérstva spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie) a systém manažérstva BOZP spĺňa požiadavky normy STN OHSAS 18001 (Systém manažérstva BOZP. Požiadavky). Generická štruktúra štandardov manažérskych systémov je hlavným aspektom ich integrácie, ktoré sú zlúčené do jediného integrovaného manažérskeho systému. Vrcholové vedenie univerzity aktívne rozvíja a uplatňuje integrovaný manažérsky systém a neustále zlepšuje jeho efektívnosť tým, že v rámci univerzity poukazuje na dôležité plnenie požiadaviek zákazníka/študenta, zákonných požiadaviek a požiadaviek predpisov, znižujúcich mieru rizík.

Okrem Integrovaného manažérskeho systému má univerzita implementovaný „Model CAF 2013“, ktorý patrí medzi nástroje komplexného manažérstva kvality, vytvorený pre verejný sektor, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Model CAF vychádza z predpokladu, že výnimočné výsledky vo výkonnosti organizácie vo vzťahu k zákazníkom/študentom, pracovníkom/zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú prostredníctvom vodcovstva riadením plánovania a stratégie. Poskytuje pohľad na univerzitu z rôznych uhlov v rovnakom čase - holistický prístup k analýze výkonnosti univerzity. Model CAF sa stal dostatočným nástrojom pre komplexný proces zlepšovania všetkých procesov na univerzite, zaviedol kultúru výnimočnosti a princípy komplexného manažérstva kvality (TQM). Súčasne podporuje samohodnotenie a benchmarking s cieľom získať štruktúrovaný obraz univerzity, na základe ktorého sa realizujú námety na zlepšovanie efektívnosti a výkonnosti všetkých procesov na SPU. Univerzita sa v roku 2016 zapojila do súťaže o „Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu“, ktorá je najvyšším ocenením, ktoré môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. V sektore verejných správ univerzita získala „Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie“.

V oblasti vzdelávania bol vypracovaný a zavedený do praxe „Systém vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na základe európskych noriem a smerníc aplikovaný na podmienky SPU v Nitre“ (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG). Uvedený systém kvality vzdelávania, monitorovania a pravidelného preskúmavania študijných programov je kompatibilný so „Štandardmi a usmerneniami na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG)“. Implementovaný systém ESG stanovuje spoločný rámec pre systémy na zabezpečovanie kvality učenia sa a vyučovania na európskej, národnej a inštitucionálnej úrovni, umožňuje zvyšovanie kvality vysokého školstva v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, podporuje vzájomnú dôveru, čím sa zjednodušuje vzájomné uznávanie dosiahnutého vzdelania na národnej a medzinárodnej úrovni, poskytuje informáciu o zabezpečení kvality v EHEA. Systém vnútorného zabezpečenia kvality vychádza z legislatívneho rámca SR definovaného v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na univerzite bola rozhodnutím rektora č. 2/2013 zriadená Univerzitná rada kvality a na jednotlivých fakultách Fakultné rady kvality.

Na SPU je schválená Smernica na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností na SPU v Nitre. V súlade so zákonom o vysokých školách sa môžu študenti každoročne vyjadriť k hodnoteniu pedagogického procesu a pedagóga formou anonymného dotazníka, ktorý je vypracovaný zvlášť pre hodnotenie prednášok a zvlášť pre hodnotenie cvičení.

Interným hodnotením vzdelávacieho procesu na univerzite je aj každoročná evalvácia vzdelávania na jednotlivých fakultách a univerzite, v rámci ktorej sa analyzujú silné a slabé stránky vzdelávacieho procesu s prijatím opatrení na zvýšenie kvality poskytovaného vzdelávania študentov. 

Externé hodnotenie kvality vzdelávania na SPU sa realizuje na národnej úrovni, ktoré zabezpečuje Akreditačná komisia. Po komplexnej akreditácii vysokých škôl v SR v roku 2014 SPU obhájila status univerzity. Hodnotenie kvality vzdelávania každoročne realizuje aj občianske združenie ARRA. SPU sa hrdí prestížnym medzinárodným ocenením ECTS Label a Diploma Supplement Label udelenými Európskou komisiou SPU v roku 2010 na obdobie rokov 2010-2013, pričom v roku 2013 pred Európskou komisiou značku ECTS Label obhájila a súčasne získala ocenenie na roky 2013-2016.

SPU je zapojená do siete viac ako 1000 európskych univerzít pod názvom „Trendence Graduate Barometer“, prostredníctvom ktorej sa realizuje európsky prieskum zameraný na kariéru a vzdelávanie. Študenti sa každoročne môžu vyjadriť k uvedenej problematike prostredníctvom on line prieskumu https://www.trendence.com/en/home.html

 
 
 
 
 
.