Štipendiá

Finančná podpora študentov vo forme štipendií sa riadi Štipendijným poriadkom SPU v Nitre.
Študentom SPU sa poskytuje:
 • sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,
 • štipendium z vlastných zdrojov SPU.

Sociálne štipendium možno priznať študentovi dennej formy štúdia na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, doloženej príslušnými dokladmi, ktorú študent podáva v Registri študentov (vo vestibule pod aulou).

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Príloha k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia

Vyhláška MŠ SR 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Motivačné štipendium je možné priznať:

a) v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia,

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

 
Rektor SPU, resp. dekan príslušnej fakulty, môže študentovi priznať štipendium z nedotačných zdrojov SPU, resp. fakulty, ak študent:
 • má priznané ťažké zdravotné postihnutie,
 • je prechodne vo finančnej tiesni a je úplná sirota alebo polosirota,
 • aktívne pracuje v akademických orgánoch školy, resp. fakulty, v kolégiu rektora (v kolégiu dekana), v RŠVŠ, resp. v iných národných a medzinárodných študentských organizáciách,
 • dlhodobo dosahuje mimoriadne kvalitné študijné výsledky v oblasti štúdia, výskumu a vývoja,
  dosahuje kvalitné študijné výsledky, vzorne reprezentuje SPU na medzinárodných podujatiach alebo je mimoriadne aktívny v oblasti voľnočasových aktivít študentov,
 • aktívne spolupracuje na príprave, organizácii a realizácii spoločenských, kultúrnych a odborných podujatí na SPU.

 

Štipendiá doktorandov

Vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štipendium. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium
 • do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu,
 • po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu (zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Úplné znenie Štipendijného poriadku SPU v Nitre