Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania

Projekt Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania sa realizuje v rámci schémy SlovakAid a jeho koordinátorom je nadácia Pontis.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky na začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vysokých školách nepedagogických smerov.

Špecifické ciele projektu:
1. Podporiť výučbu rozvojového vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre a na         Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiFUK) a pripraviť odborné kapacíty pre následnú inštitucionalizáciu rozvojového vzdelávania na SPU v Nitre.
2. Podporiť aktívnejší záujem študentov o témy rozvojového vzdelávania.

V rámci projektu boli akreditované tieto vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na rozvojové témy:

Udržateľné poľnohospodárstvo v rozvoji vidieka (16 h)

Medzinárodné vzťahy a globalizácia (16 h)
Medzinárodné podnikanie a obchod (16 h)
Regionálny rozvoj a marketing (12 h)