Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania

Projekt Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania sa realizuje v rámci schémy SlovakAid a jeho koordinátorom je nadácia Pontis.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky na začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vysokých školách nepedagogických smerov.
Špecifické ciele projektu:
1. Podporiť výučbu rozvojového vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre a na         Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiFUK) a pripraviť odborné kapacíty pre následnú inštitucionalizáciu rozvojového vzdelávania na SPU v Nitre.
2. Podporiť aktívnejší záujem študentov o témy rozvojového vzdelávania.
V rámci projektu boli akreditované tieto vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania zamerané na rozvojové témy: