Príhovor rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., k otvoreniu AR 2018/19

Vážená pani ministerka, vážení poslanci Národnej rady SR, členovia správnej rady, pán predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, pán primátor, vzácni hostia, Magnificencie, Spectabiles et Honorabiles, vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti!

Dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne pozdravila na začiatku nového akademického roka 2018/2019, ktorým otvárame ďalšiu etapu nášho univerzitného života. Vážení priatelia, na dnešnú, pre mňa osobne veľmi slávnostnú a významnú príležitosť, som hľadala myšlienky, ktorými by som vyjadrila svoje pocity.

To, že tu dnes stojím a získala som podporu v akademickom senáte univerzity, je pre mňa obrovský záväzok a zároveň motivujúci faktor pre prácu, ktorá nás čaká. Ubezpečujem vás, že si post rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre veľmi vážim a pristupujem k nemu mimoriadne zodpovedne. Na začiatku nového funkčného obdobia mi dovoľte predstaviť vám poverených prorektorov, ktorí sa budú uchádzať o dôveru v Akademickom senáte univerzity. Mojím cieľom bolo, aby sa vo vedení univerzity etablovali všetky naše fakulty s cieľom spoločného napĺňania dlhodobého zámeru rozvoja SPU v Nitre Sú to menovite:

prof. Zdenko Tkáč - poverený prorektor pre vedu a výskum a štatutárny zástupca,

doc. Tomáš Tóth - poverený prorektor pre informatizáciu a rozvoj univerzity,

doc. Drahoslav Lančarič - poverený prorektor pre rozvoj univerzity so zameraním na strategické projekty,

Ing. Ivan Takáč - poverený prorektor pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou,

doc. Milan Šimko - poverený prorektor pre vzdelávaciu činnosť a ECTS.

Predstavujem vám aj Ing. Zuzanu Gálovú – kvestorku univerzity.

Skôr ako sa budem venovať niekoľkým myšlienkam primeraným dnešnému dňu, dovoľte mi, aby som poďakovala predchádzajúcemu rektorovi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prof. Petrovi Bielikovi a jeho prorektorom, za ich prácu v prospech univerzity. Určite to bolo obdobie, ktoré sa vyznačuje mnohými úspechmi a tvorivými aktivitami pre náš rozvoj.

Teraz sme na začiatku nového funkčného obdobia a začíname písať svoju novú životnú a pracovnú stopu, ktorá o nás neskôr povie, v akých medziľudských vzťahoch sme pracovali, aké kroky sme urobili v prospech univerzity, cez aké činy nás bude vnímať akademická obec a verejnosť, aké postoje zaujmeme v problémových situáciách, a či sme naozaj vždy konali čestne a korektne v prospech univerzity. Naša empatia a energia bude plne sústredená na budovanie odbornej a výskumnej univerzity s modernými vzdelávacími metódami a hlavne s akceptáciou doma i v zahraničí.

Základom každého funkčného obdobia musí byť vzdelávací proces zameraný na profiláciu nášho absolventa. Je to oblasť, ktorá má nekonečne veľa úloh prakticky počas celého roka a zároveň veľký potenciál v rámci pôsobenia univerzity.

Sme pripravení na vysokú mieru logistických riešení, manažérskych a komunikačných rozhodnutí vo vzťahu k študentom, na zvyšovanie kompetenčného profilu garantujúcich katedier a prezentáciu univerzity vo vzťahu k uchádzačom.

Naši študenti a absolventi sú najlepším odrazom našej práce. Preto pri realizácii študijných programov musíme prevziať osobnú zodpovednosť za nášho absolventa s vedomosťami, kompetenciami a zručnosťami, ktoré budú plne v súlade s jeho študijným odborom. Vážení zástupcovia praxe, predstavitelia profesijných združení a komôr, chcem, aby ste vedeli, že táto univerzita je otvorená vašim názorom a radám, veď napokon mnohí z vás ste naši úspešní absolventi, už etablovaní v praxi. Len vzájomnou spoluprácou dokážeme, že sme univerzita, ktorá prax počúva a aplikuje jej požiadavky.

Vážení zástupcovia stredoškolského odborného vzdelávania a gymnázií, je viac ako zrejmé, že len spoločnou popularizáciou poznania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka dokážeme, že tieto odbory sú tie, ktoré tvoria základ našej existencie a rozvoja našej krajiny.

Vážená pani ministerka, v tejto sále sedia zástupcovia vašich rezortných inštitúcií, s ktorými intenzívne spolupracujeme a s ktorými hľadáme nové inovatívne témy, ktoré sa môžu stať podkladom pre ďalšie pôdohospodárske politiky. Veda a výskum v komparácii s praxou je to, čo náš rezort potrebuje a chceme byť toho aktívnou súčasťou. S týmito prístupmi úzko súvisí aj naša odborná erudícia, ako výsledok nášho vedeckého pôsobenia. Je nevyhnutnosťou vytvárať podmienky učiteľom a vedeckovýskumným pracovníkom s veľkým vedeckým potenciálom. Tvorivá špička je v každej inštitúcii nástrojom pre rozvoj, pokrok a inovácie.

Sme univerzita s obrovskými príležitosťami a zázemím pre vedu a výskum, aj v podobe vybudovaného Výskumného centra AgroBioTech a troch centier excelentnosti. Tieto centrá sa tak stali potenciálom tvorby konkurencieschopnejších projektových zámerov. Predchádzajúce funkčné obdobie univerzity vytvorilo širokú platformu zahraničných vzťahov a možností v oblasti vzdelávania a mobilít učiteľov a študentov. Túto platformu musíme cielene uchopiť a podporovať pracovníkov, ktorí majú schopnosť získať a riešiť medzinárodné projekty a pôsobiť v medzinárodných konzorciách.

Univerzitná infraštruktúra je jedným z určujúcich parametrov úspešnosti a atraktívnosti akademického prostredia. Prioritou preto bude revitalizácia univerzitného kampusu, jeho zelenej infraštruktúry, stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov, študentských zón pre mimovýučbové trávenie času, dostupnosť informačných systémov, voľnočasových kultúrnych a športových aktivít, riešenia kvality ubytovania študentov a súvisiacich internátnych služieb. Jedným z rozhodujúcich faktorov nášho budúceho úspechu sa môže stať tvorba novej kvality, a to inštitucionálnej kvality a riadenie univerzity v zmysle princípov slobodnej tvorivosti, vzdelanosti a zdravého sebavedomia, zároveň pokory a medziľudského porozumenia.

Musíme všetkými možnosťami a nástrojmi koncentrovať zamestnanecké a študentské talenty, zároveň poznanie a inovácie tak, aby sme sa stali určujúcou inštitúciou v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a potravinárstva, a zároveň dôležitou inštitúciou pri tvorbe koncepcií v oblasti strojárstva, ekonomiky a manažmentu, biológie a ekológie a environmentalistiky.

Atraktívne prostredie univerzity založené na tvorivých pracovníkoch s významnou podporou primeranej administratívy možno vytvoriť iba za predpokladu, že sa so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou identifikujeme a emocionálne sa na ňu naviažeme. Spoločne musíme byť schopní budovať silnú a sebavedomú univerzitu s otvorenou akademickou atmosférou, kvalitnými študijnými programami, kvalitným výskumom, spoločenským kontextom a stimulujúcou infraštruktúrou. Pozícia učiteľa nie je vôbec ľahká. V jednej osobe očakávame schopnosti dobre učiť, byť kvalitným vedcom a zároveň byť dobrým projektovým manažérom pre svoju prácu. Nie vždy je však možné dosiahnuť takúto ideálnu kombináciu v jednej osobe.

Som presvedčená, že SPU má takýchto učiteľov dostatok na to, aby sme mohli odborne komunikovať s autoritami a prichádzali s konštruktívnou aktivitou do praxe. Iba identifikovaný vysokoškolský učiteľ je prostriedok ako dosiahnuť zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumu celej univerzity.

Výsledkom všetkých riadiacich procesov a manažérskych rozhodnutí bude vytvorenie jednotného a harmonizujúceho celku, ktorý je schopný racionálne a synergicky pôsobiť. Vedenie univerzity má jasne definované riadiace kompetencie a riadiacu zodpovednosť a pri tvorivej synergii jednotlivých fakúlt veľmi dôležitú úlohu budú zastávať odborné a administratívne služby rektorátnych a celoškolských pracovísk.

Univerzita ako personálny medziodborový celok bude mojou základnou prioritou, aby sme pochopili, že len ako jednotný kolektív vieme dosiahnuť viac, a vieme byť aj odolnejší voči „vonkajším“ vplyvom. Tímová práca prináša omnoho efektívnejšie výsledky než práca jednotlivca a oveľa viac stimuluje naše spoločné tvorivé myšlienky. Spôsob ako zvládnuť zmeny, konfliktné situácie a ako dosiahnuť svoj plný potenciál, sú kľúčovými prvkami „umenia“ vzájomnej spolupráce. Keď funguje spolupráca, môžeme využiť silné stránky každého jednotlivca.

Stále platí, že nie je dôležité, čo si my myslíme o sebe, ale to, čo si o nás myslia tí druhí, ako nás vnímajú, ako nás akceptujú a hodnotia.

Dovoľte mi pár slov k študentom.

Tým, že ste podstatnou časťou existencie našej univerzity, musíme vychádzať z princípu, že sme prijali študentov, ktorí sú ochotní pre kvalitné vzdelanie urobiť niečo viac. Verím, že máme takých študentov, ktorí vďaka otvorenosti a entuziazmu charakteristickému ich veku, budú plne sústredení na svoj študijný program, budú sa nájdu si čas aj na šport a umenie, budú sa zaujímať o život na univerzite. Názor študentov je častokrát jasnejší a presne zadefinovaný, ako ten, ktorý si formulujeme my učitelia. Toto všetko je možné realizovať iba cez otvorený dialóg.

Viesť univerzitu, si vyžaduje aj oveľa viac úloh ako som teraz pomenovala. Sú to úlohy každodenného života, ktoré si vyžadujú vedieť sa rozhodnúť a za tieto rozhodnutia aj prijať osobnú zodpovednosť.

Moje doterajšie pôsobenie vo funkciách ma veľa naučilo, predovšetkým ma naučilo konať, možno niekedy aj s chybami, ale vždy to bolo pre mňa prijateľnejšie ako stagnácia alebo lenivosť.

Pre vznik dôveryhodnosti nie je dôležité to, čo vieme, ale ako s tým „naložíme“. Každý z nás musí pracovať na rozvoji svojej dôvery, teda nielen vedenie univerzity vo vzťahu k ostatným zamestnancom, ale aj každý zamestnanec v prospech univerzity.

Prajem nám všetkým dobrých a nadaných študentov, úspešných absolventov, múdrych učiteľov a záujem externého prostredia o spoluprácu.

Všetkým vám želám pevné zdravie, veľa šťastia, pokojné rodinné zázemie, podnetnú pracovnú atmosféru a mnoho pracovných úspechov! Ďakujem za pozornosť, a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.