Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie návrhov projektov na športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU v Nitre

V súlade s Výzvou SPU na podávanie projektových žiadostí na podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre na rok 2019 bolo doručených 16 žiadostí od 11 žiadateľov.

Jednotlivé žiadosti boli odborne posúdené 3-člennou komisiou, v zložení: prorektor pre komunikáciu a prax Ing. Ivan Takáč, PhD., prorektor pre strategický rozvoj doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. a kvestorka SPU Ing. Zuzana Gálová. Odporučenie komisie bolo predložené rektorke SPU doc. Ing. Klaudii Halászovej PhD., a na základe jej rozhodnutia bude podporených dotáciou 11 žiadostí.

 

Ísť späť