Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 29. 4. 2015 o 13.00 h v Kongresovom centre, ŠD A. Bernoláka.

Program :     

1.  Otvorenie

2.  Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby

3.  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 11. 2. 2015

4.  Prerokovanie a schválenie prerozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR pre SPU v Nitre na rok 2015

5.  Prerokovanie a schválenie Štatútu TF SPU v Nitre

6.  Schvaľovanie návrhov na nových členov Správnej rady SPU v Nitre

7.  Prerokovanie a schválenie návrhu na odpredaj majetku SPU v Nitre – ŠD Poľnohospodár

8.  Vystúpenie rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielika, PhD.

     - aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre

     - diskusia k aktuálnym informáciám

9.  Rôzne

10. Záver

Späť