Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 26. 05. 2021 (streda) od 13.00 h prezenčne v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.

Zúčastnených žiadame o dôsledné dodržiavanie všetkých platných protiepidemiologických opatrení pre okres Nitra.  

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice, volebnej komisie pre tajné voľby a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 28. 4. 2021
4. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2020
5. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2020
6. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu FAPZ SPU v Nitre
7. Prerokovanie a schvaľovanie systemizácie pracovných miest FEM SPU v Nitre
8. Tajná voľba člena Správnej rady SPU v Nitre – zástupca študentskej časti akademickej obce SPU v Nitre
9. Prerokovanie a tajné hlasovanie o návrhu rektorky na odvolanie člena Správnej rady SPU v Nitre
10. Rôzne
11. Záver  

Ísť späť