Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 30. 09. 2020 (streda) o 13.00 h v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.

Pre verejnosť nad povolenú kapacitu miestnosti bude zvukový prenos sprístupnený na chodbe pred Kongresovým centrom.  

Program:

 • 1. Otvorenie zasadnutia
 • 2. Zloženie a podpísanie sľubu nových členov AS SPU v Nitre
 • 3. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
 • 4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 24. 6. 2020
 • 5. Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu výnosov a nákladov SPU v Nitre na rok 2020
 • 6. Prerokovanie a schvaľovanie nového Rokovacieho poriadku AS SPU v Nitre
 • 7. Prerokovanie a schvaľovanie systemizácie pracovných miest FZKI, TF a rektorátu SPU v Nitre
 • 8. Verejná voľba člena Ekonomickej komisie AS SPU v Nitre a člena Komisie pre rozvoj pri AS SPU v Nitre za študentskú časť AS SPU v Nitre
 • 9. Tajná voľba člena Vedeckej rady SPU v Nitre za FAPZ SPU v Nitre a za FBP SPU v Nitre
 • 10. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rektorky SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., na uzatvorenie zmluvy o dielo na stavebné úpravy objektu ŠD Nová Doba v Nitre medzi SPU v Nitre a AVA-stav, s.r.o. a B&R Construction, s.r.o. pred jej predložením na schválenie Správnou radou SPU v Nitre
 • 11. Aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre od rektorky SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.
 • 12. Rôzne
 • 13. Záver

Späť