Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 24. 06. 2020 (streda) o 13.00 h v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.
 
Program:
1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Zloženie a podpísanie sľubu novej členky AS SPU v Nitre
3.   Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
4.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 13. 5. 2020
5.   Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2019
6.   Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2019
7.   Prerokovanie a schvaľovanie nového Rokovacieho poriadku AS SPU v Nitre
8.   Prerokovanie a schvaľovanie systemizácie pracovných miest FEM SPU v Nitre
9.   Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre za FAPZ, FZKI a TF SPU v Nitre
10. Aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre - rektorka SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
11. Rôzne
12. Záver

Späť