Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 04. 03. 2020 (streda) o 13.00 h v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie a podpísanie sľubu novej členky AS SPU v Nitre
3. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 11. 12. 2019
5. Prerokovanie a schvaľovanie Rozdelenia neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2019 – dodatok č. 7
6. Prerokovanie a schvaľovanie Žiadosti o udelenie súhlasu k zriadeniu vecného bremena v prospech tretej osoby k majetku SPU v Nitre
7. Prerokovanie a schvaľovanie Systemizácie pracovných miest FBP SPU v Nitre
8. Tajná voľba člena CUVK za zamestnaneckú časť akademickej obce FZKI SPU v Nitre
9. Vystúpenie rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.:
    - aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
    - diskusia k aktuálnym informáciám
10. Rôzne
11. Záver

Späť