Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 11. 12. 2019 (streda) o 13.00 h v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech.
 
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie a podpísanie sľubu novej členky AS SPU v Nitre
3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 06. 11. 2019
5. Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti AS SPU v Nitre za obdobie 11/2018-11/2019
6. Prerokovanie a schvaľovanie Žiadosti o udelenie súhlasu na prenájom pozemkov v k.ú. Malanta
7. Prerokovanie a schvaľovanie Žiadosti o udelenie súhlasu na prenájom kancelárskych priestorov
8. Vystúpenie rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.:
- aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
- diskusia k aktuálnym informáciám
9. Rôzne
     - Správa o zasadnutí RVŠ
10. Záver

Späť