Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 15. 5. 2019 (streda) o 09.00 h v zasadacej miestnosti pod aulou.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu nových členiek AS SPU v Nitre
3. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 27. 3. 2019
5. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2018
6. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2018
7. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu FEM SPU v Nitre (tento bod bude presunutý na nasledujúce zasadnutie AS SPU v Nitre)
8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu systemizácie pracovných miest FEM a FEŠRR SPU v Nitre (systemizácia pracovných miest FEM SPU v Nitre bude presunutá na nasledujúce zasadnutie AS SPU v Nitre)
9. Tajná voľba zástupcu zamestnaneckej časti AS SPU v Nitre v Rade vysokých škôl SR
10. Vystúpenie rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.:
     - aktuálne informácie o dianí a situácii na SPU v Nitre
     - diskusia k aktuálnym informáciám
11. Rôzne
12. Záver

Späť