Výjazdové zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Výjazdové zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 11. 11. 2015 v Penzióne U Mlynárky v Dudinciach.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie výsledkov volieb do AS SPU v Nitre za AOŠ FZKI
 3. Zloženie sľubu nových členov AS SPU v Nitre
 4. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
 5. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 3 k Štatútu SPU v Nitre
 6. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku SPU v Nitre
 7. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 6 k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre
 8. Schvaľovanie návrhu na vymenovanie prorektora SPU v Nitre v oblasti rozvoja univerzity so zameraním na strategické projekty
 9. Schvaľovanie návrhov na vymenovanie členov Vedeckej rady SPU v Nitre
 10. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR
 11. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za AOŠ FEM
 12. Informácia rektora o aktuálnych otázkach SPU v Nitre a otázky členov AS SPU v Nitre rektorovi SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielikovi, PhD.
 13. Rôzne
  - Navýšenie základného imania spoločnosti VPP SPU, s.r.o.
  - Rozdelenie neúčelovej dotácie na rok 2015

  - Výpožička/prenájom pozemku pod cyklolávku a cyklotrasu
 14. Záver

Späť