Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie

AS SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 18. 12. 2013 prijal nasledovné uznesenie:

Podľa čl. 13 Štatútu SPU v Nitre a čl. 4 Zásad volieb do AS SPU v Nitre vyhlasujem voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové štvorročné obdobie na deň 19. 2. 2014. V prípade nezvolenia kandidáta na rektora SPU v Nitre vyhlasujem nové voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na deň 26. 2. 2014 (čl. 13 ods. 4 písm. h) Štatútu SPU v Nitre).

doc. Ing. J. Weis, CSc., v.r.

predseda AS SPU v Nitre

 

Kandidátov na rektora AS SPU v Nitre môžu navrhovať členovia AO SPU v Nitre,  členovia Správnej rady a pracoviská SPU v Nitre.

Do 12. 02. 2014 do 15.30 hod.:  

- predkladanie návrhov z pracovísk fakúlt Akademickým senátom fakúlt, 

- predkladanie návrhov z celoškolských pracovísk na AS SPU v Nitre,

- súčasťou  návrhu  musí  byť  písomný  súhlas navrhovaného kandidáta s návrhom.

Do 13. 02. 2014:                

- AS fakúlt predložia návrhy kandidátov na rektora SPU, ktorí  prijali kandidatúru na  AS SPU v Nitre.

 

Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre

Predpisy týkajúce sa volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre

Späť