Vyhlásenie volieb do Študentskej rady VŠ SR

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11. 11. 2015 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do ŠRVŠ SR za SPU v Nitre podľa čl. 4 Štatútu ŠRVŠ SR na deň 30. 11. 2015  v trvaní od 7.30 hod. do 15.30 h v priestoroch pod aulou SPU v Nitre.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., v.r.

predsedníčka AS SPU v Nitre

 

Príloha 1

Príloha 2

VZOR - Návrh na kandidáta

VÝSLEDKY VOLIEB DO ŠR VŠ

Späť