Vyhlásenie volieb do Akademického senátu SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2014 - 2018

 
AS SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 2. 7. 2014 prijal nasledovné uznesenie:

Na základe čl. 4 ods. 1 až 3 Zásad volieb do Akademického senátu SPU v Nitre vyhlasuje predseda AS SPU v Nitre voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie pre všetky fakulty SPU v Nitre a celouniverzitné pracoviská SPU v Nitre, ako zamestnaneckej, tak aj študentskej časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných pracovísk SPU v Nitre na deň 15. 10. 2014.

V prípade neplatnosti volieb (čl. 13 Zásad) vyhlasuje opakovanie volieb na deň 22. 10. 2014.


PRÍLOHA

Späť